Friday, September 22, 2006

Panduan Menghafaz Al-Qur'an

PANDUAN MENGHAFAZ AL-QUR’AN

Sebenarnya adab-adab ini sudah saya kemukakan sebagiannya pada bagian yang sebelum ini. Bagaimanapun, tidak ada salahnya mengulanginya sekali lagi di sini.Diantara adab-adab menghafaz Al-Qur’an ialah: Dia mesti berada dalam keadaan paling sempurna dan perilaku paling mulia, hendaklah dia menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang Al-Qur’an, hendaklah dia terpelihara dari pekerjaan yang rendah, berjiwa mulia, lebih tinggi darjatnya dari para penguasa yang sombong dan pencinta dunia yang jahat, merendahkan diri kepada orang-orang sholeh dan ahli kebaikan, serta kaum miskin, hendaklah dia seorang yang khusyuk memiliki ketenangan dan wibawa.
Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab ra bahawa dia berkata:
“Wahai para qari (yang mahir membaca) Al-Qur’an, angkatlah kepalamu! Jalan telah jelas bagimu dan berlombalah kamu untuk berbuat kebaikan dan janganlah kamu menggantungkan diri kepada orang lain.”
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra, katanya: “Hendaklah penghafaz Al-Qur’an menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Qur’an ketika orang lain sedang tidur dan siang harinya ketika orang lain sedang berbuka. Hendaklah dia bersedih ketika orang lain bergembira dan menangis ketika orang lain tertawa, berdiam diri ketika orang lain bercakap dan menunjukkan kekhusyukkan ketika orang lain membanggakan diri.”
Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali ra, katanya: “Sesungguhnya orangorang sebelum kamu, menganggap Al-Qur’an sebagai surat-surat dari Tuhan mereka. Maka mereka merenungkan pada waktu malam dan mengamalkannya pada waktu siang.”
Diriwayatkan dari Al-Fuadhai bin Iyadh, katanya: “Penghafaz Al-Qur’an tidak boleh meminta keperluannya dari seorang khalifah (penguasa) dan dari orang yang berada di bawah kekuasaannya.”
Diriwayatkan dari Al-Fudhai juga, katanya: “Penghafaz Al-Qur’an adalam pembawa bendera Islam. Tidaklah patut dia bermain bersama orang yang bermain dan lupa bersama orang yang lupa, serta tidak berbicara yang siasia dengan kawannya untuk mengagungkan Al-Qur’an.”

Masalah ke-23:
Hal yang perlu diberi penekanan dari apa yang diperintahkan kepada penghafaz Al-Qur’an ialah agar menghindarkan diri dari perbuatan menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber penghasilan atau pekerjaan dalam kehidupannya.
Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syibil ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bacalah Al-Qur’an dan jangan menggunakannya untuk mencari makan, jangan mencari kekayaan dengannya, jangan menjauhinya dan jangan melampaui batas di dalamnya.”
Diriwayatkan dari Jabir ra, dari Nabi s.a.w: “Bacalah Al-Qur’an sebelum datang suatu kaum yang mendirikannya seperti menegakkan anak panah dengan terburu-buru dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di masa depan." (Riwayat Abu Dawud)
Dia meriwayatkannya dengan maknanya dari riwayat Sahl bin Sa’ad, artinya mereka mengharapkan upahnya dengan segera berupa uang atau kemasyuran dan sebagainya.
Diriwayatkan dari Fudhai bin Amrin ra, katanya: “Dua orang sahabat Rasulullah s.a.w memasuki satu masjid. Ketika imam memberi salam seorang lelaki berdiri kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Qur’an, kemudian dia meminta upah. Salah seorang dari keduanya berkata, Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’un.’”
Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: “Akan datang suatu kaum yang meminta upah kerana membaca Al-Qur’an. Maka siapa yang meminta upah kerana membaca Al-Qur’an, janganlah kamu memberinya.” Isnad hadits ini terputus kerana Al-Fudhai bin Amrin tidak mendengar dari sahabat. Sementara mengambil upah kerana mengajar Al-Qur’an, maka para
ulama berlainan pendapat.
Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menceritakan larangan mengambil upah kerana membaca Al-Qur’an dari sejumlah ulama, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Sejumlah ulama mengatakan boleh mengambil upah jika tidak mesyaratkannya, iaitu pendapat Hasan Bashri, Sya’bi dan lainnya berpendaapat boleh mengambil upah. Jika menyinggung dan dengan akad yang benar, ada At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran Imam Nawawi 42 hadits sahih yang mengharuskannya kerana telah kerana telah ada hadits-hadits sahih yang mengharuskannya.
Ulama yang melarangnya berhujah dengan hadits Ubadah bin Shamit bahawa dia mengajarkan Al-Qur’an kepada seorang lelaki penghuni Shuffah, kemudia dihadiahkan kepadanya sebuah busur. Maka Nabi s.a.w berkata kepadanya: (Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Jika engkau suka dipakaikan kalung dari api di lehermu, maka terimalah hadiah itu.” Hadits itu adalah hadits masyur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dan berhujjah pula dengan banyak athar dari ulama Salaf. Para ulama yang mengharuskan boleh mengambil upah tadi menjawab tentang hadits Ubadah itu dengan dua jawapan: a) Bahawa dalam isnad hadits itu ada masalah. b) Orang itu menyumbangkan tenaga untuk mengajar, sudah tentu dia tidak berhak mendapat apa-apa. Kemudian dia diberi hadiah sebagai tanda terima kasih, maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Lain halnya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Wallahu’alam. Masalah ke-24:
Hendaklah dia memelihara bacaan Al-Qur’an dan memperbanyak bacaanya. Ulama salaf mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berlainan tentang tempo dan jangka masa mengkhatamkan Al-Qur’an. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian ulama Salaf bahawa mereka mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam setiap dua bulan, manakala setengah dari mereka mengkhatamkan Al-Qur’an dalam setiap bulan.
Setengah dari mereka mengkhatamkannya sekali dalam sepuluh malam dan setengahnya mengkhatamkan sekali dalam setiap delapan malam. Banyak dari mereka mengkhatamkan dalam setiap tujuh malam. setengahnya mengkhatamkannya dalam setiap enam malam. Dsan ada pula dari mereka mengkhatamkannya dalam setiap lima malam. Sedangkan setengah dari mereka ada yang mengkhatamkannya dalam setiap empat malam, setiap tiga malam atau setiap dua malam. bahkan setengah dari mereka mengkhatamkannya sekali dalam sehari semalam. At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran Imam Nawawi 43 Di antara mereka ada yang mengkhatamkannya dua kali dalam sehari semalam dan ada yeng tiga kali. Bahkan setengah dari mereka mengkhatamkkannya delapan kali, yaitu empat kali pada waktu malam dan empat kali pada waktu siang. Diantara orang-orang mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam sehari semalam ialah Usman bin Affan ra Tamim Ad-Daariy, Said bin Jubair, Mujahid, Asy-Syafi’i dan lainnya. Diantara orang-orang yang mengkhatamkan tiga kali dalam sehari semalam ialah Sali bin umar ra Qadhi Mesir pada masa pemerintahan Mu’awiyyah. Diriwayatkan bahawa Abu Bakr bin Abu Dawud ra mengkhatamkan Al-Qur’an tiga kali dalam semalam. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Kindi dalam kitabnya berkenaan dengan Qadhi Mesir bahawa dia mengkhatamkan Al-Qur’an empat kali dalam semalam. Asy-Syeikh Ash-Shahih Abu Abdurahman As-Salami ra berkata: “Aku mendengar Asy-Syeikh Abu Usman Al-Maghribi berkata, ‘Ibnu Khatib ra mengkhatamkan Al-Qur’an empat kali pada waktu siang dan empat kali pada waktu malam.” Ini adalah jumlah terbanyak yang saya ketahui dalam sehari semalam.
Diriwayatkan oleh As-Sayyid, Ahmad Ad-Dauraqi dengan isnadnya dari Manshur bin Zaadzan ra, seorang tabi’in ahli ibadah bahawa dia mengkhatamkan Al-Qur’an di antara waktu Zuhur dan Ashar, kemudian mengkhatamkannya pula antara maghrib dan Isyak pada bulan Ramadhan dua kali. Mereka mengakhirkan sembahyang Isyak pada bulan Ramadhan hingga
berlalu seperempat malam.
Diriwayatkan dari Manshur, katanya: “Ali Al-Azadi mengkhatamkan Al-Qur’an di antara Maghrib dan Isyak setiap malam pada bulan Ramadhan.” Diriwayatkan dari Ibrahim bin Said, katanya: “Ayahku duduk sambil melilitkan serbannya pada badan dan kedua kakinya dan tidak melepaskannya hingga selesai mengkhatamkan Al-Qur’an.” Sedangkan orang yang mengkhatamkannya dalam satu rakaat banyak
sekali hingga tidak terhitung jumlahnya. Diantara orang-orang yang terdahulu
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
Imam Nawawi 44
ialah Usman bin Affan, Tamim Ad-Daariy dan Said bin Jubair ra yang
mengkhatamkan dalam setiap rakaat di Kaabah.
Manakala yang mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam seminggu, di
antara mereka adalah Usman bin Affan r.a: Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin
Thabit dan Ubai bin Ka’ab ra Dan dari tabi in antara lain ialah Abdurrahman bin
Zaid, Alqamah dan Ibrahim rahimahullah. Hal itu berbeda menurut perbedaan
orang-orangnya.
Barangsiapa yang ingin merenungkan dan mempelajari dengan cermat,
hendaklah dia membatasi diri pada kadar yang menimbulkan pemahaman yang
sempurna atas apa yang dibacanya. Demikian jugalah siapa yang sibuk
menyiarkan ilmu atau tugas-tugas agama lainnya dan kemaslahatan kaum
muslimin yang bersifat umum, hendaklah dia membatasi pada kadar tertentu
sehingga tidak mengganggu apa yang wajib dilakukannya.
Jika kita belum termasuk ke peringkat yang di capai orang-orang yang
disebut ini, maka bolehlah kita memperbanyak membaca Al-Qur’an sedapat
mungkin tanpa menimbulakan kejemuan dan tidak terlalu cepat membacanya.
Sejumlah ulama terdahulu tidak suka mengkhatamkan Al-Qur’an dalam
sehari semalam. Mereka bertolak dari hadits sahih yang diriwayatkan Abdullah
bin Amrin bin Al-Ash ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersada:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Tidaklah orang yang membaca (mengkhatamkan) Al-
Qur’an dalam waktu kurang dari tiga hari.”
(Riwayat Adu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan lainnya)
Tirmidzi berkata, ini hadits hasan sahih. Wallahua’lam.
Sementara waktu permulaan dan pengkhataman bagi orang yang
mengkhatamka Al-Qur’an dalam seminggu, maka telah diriwayatkan oleh Abu
Dawud bahawa Usman bin Affan ra memulai membaca Al-Qur’an pada malam
jumat dam mengkhatamkannya pada malam Khamis.
Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Al-Ihya: “Cara
yang lebih baik ialah mengkhatamkan sekali pada waktu malam dan sekali pada
waktu siang dan menjadikan pengkhataman siang pada hari Isnin dalam dua
rakaat fajar atau sesudahnya serta menjadikan pengkhataman malam pada
malam jumaat dalam dua rakaat Maghrib atau sesudahnya supaya awal
siangnya berhadapan dengan akhirnya.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
Imam Nawawi 45
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud dari Umar bin Murrah At-Tabi’I,
katanya: “Mereka suka mengkhatamkan Al-Qur’an dari awal malam atau dari
awal siang.”
Diriwayatkan dari Thalhah bin Musharif seorang At-Tabi’I Al-Jalil,
katanya: “Barangsiapa mengkhatamkan Al-Qur’an pada waktu manapun pada
waktu siang, maka para malaikat mendoakan baginya sampai petang. Dan siapa
yang mengkhatamkan Al-Qur’an pada waktu manapun dari waktu malam,
maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi.” Diriwayatkan juga dari
Mujahid hadits seperti itu.
Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Msunadnya dengan isnadnya dari
Sa’ad bin Abi Waqqash ra katanya: “Jika pengkhataman Al-Qur’an bertetapan
dengan awal malam, maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi. Dan
apabila pengkhatamannya bertetapan dengan akhir malam, maka para malaikat
mendoakan baginya sampai petang.” Ad-Darimi berkata, ini hadits hasan dari
Sa’ad.
Diriwayatkan dari Habib Abi Thabit seorang tabi’in bahawa dia
mengkhatamkan Al-Qur’an sebelum rukuk. Ibnu Abi Dawud berkata,
“Demikianlah dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah.”
Selanjutnya fasal ini akan dikemukakan lagi pada bagian berikutnya,
insya-Allah .
Masalah ke-25:
Memelihara membaca Al-Qur’an pada waktu malam. Hendaklah seorang
penghafaz Al-Qur’an lebih banyak membaca Al-Qur’an pada waktu malam dan
dalam sembahyang malam. Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “…diantara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus,
mereka membaca ayat-ayat Allah s.w.t pada beberapa waktu di malam hari,
sedang mereka juga bersujud (sholat). Mereka beriman kepada Allah s.w.t dan
hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari
yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka
itu termasuk orang-orang yang sholeh.
(QS Ali Imran: 113-114)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
Imam Nawawi 46
Diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah
s.a.w bahawa baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sebaik-baik lelaki ialah Abdullah, seandainya di
sembahyang pada waktu malam.”
Dalam hadits lainnya dalam kitab Shahih disebutkan bahawa Nabi s.a.w
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan;
dia kerjakan sembahyang malam, kemudian meninggalkannya.”
Diriwayatkan oleh Thabrani dan lainnya dari Sahl bin Sa’ad ra dari
Rasulullah s.a.w baginda bersabda:
“Kemulian orang mukmin adalah sembahyang di malam hari.”
Banyak hadits dan athar diriwayatkan berkenaan dengan hal ini.
Diriwayatkan dari Abu Ahwash Al-Jusyamiy, katanya: “Ada orang mendatangi
sebuah kemah pada waktu malam. Dia mendengar suara dari penghuninya
seperti dengungan lebah. Katanya: “Kenapa mereka merasa aman dari apa yang
ditakutkan oleh orang lain?”
Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha’I bahawa dia berkata: “Bacalah Al-
Qur’an pada waktu malam, walaupun lamanya seperti memerah susu kambing.”
Diriwayatkan dari Yazid Ar-Raqasyi, katanya: “Jika aku tidur, kemudian aku
terbangun, kemudian aku tidur, maka kedua mataku tidak dapat tidur.”
Saya katakan: “Sesungguhnya sembahyang malam dan membaca Al-
Qur’an ketika itu amat diutamakan kerana ia lebih menyatukan hati dan lebih
jauh dari hal-hal yang menyibukkan dan melalaikan. Di samping itu ia lebih
mampu menjaga dari riya’ dan hal-hal lain yang sia-sia. Dan ia menjadi sebab
timbulnya kebaikan-kebaikan pada waktu malam.”
Sesungguhnya Isra’ Rasulullah s.a.w terjadi pada waktu malam. disebut
di dalam hadits:
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
Imam Nawawi 47
Terjemahan: “Tuhanmu turun setiap malam ke langit dunia ketika berlalu
sepertiga malam yang awal, kemudian berkata: “Aku adalah Raja (2x), siapa
yang memohon daripada-Ku maka Aku perkenankan.”
Diriwayatkan dalam hadits bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Pada waktu malam ada suatu saat di mana Allah s.w.t
mengabulkan doa setiap malam.”
Diriwayatkan oleh penulis Bahjatul Asraar dengan isnadnya dari
Sulaiman Al-Anmathi, katanya: “Aku pernah melihat Ali bin Abu Thalib ra
dalam mimpi berkata:
“Kalau bukan kerana orang yang sembahyang di malam hari dan lainnya
puasa pada waktu siang. Niscaya bumimu telah digoncangkan dari bawahmu
kerana kamu kaum yang buruk dan tidak taat.”
Ingatlah bahawa keutamaan sembahyang malam dan membaca Al-Qur’an
ketika itu akan menghasilkan sesuatu dan tercapainya yang sedikit dan yang
banyak. Semakin banyak hal itu dilakukan, semakin baik, kecuali jika meliputi
seluruh malam kerana yang demikian itu makruh dan boleh membahayakan
dirinya.
Hal yang menunjukkan tercapainya keutamaan itu dengan amalan sedikit
ialah hadits Abdullah bin Amrin Ibnu Al-Ash ra, katanya: Rasulullah s.a.w
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa sembahyang malam dan membaca sepuluh
ayat, dia tidak ditulis (dimasukkan) kedalam golongan orang yang lalai.
Barangsiapa yang sembahyang dengan membaca seratus ayat, dia ditulis dalam
golongan orang yang taat. Dan barangsiapa yang sembahyang membaca seribu
ayat, dia ditulis ke dalam golongan orang yang berlaku adil.”
(Riwayat Abu Dawud dan lainnya)
Ath-Tha’labi menceritakan dari Ibnu Abbas ra, katanya: “Barangsiapa
sembahyang dua rakaat pada waktu malam, lalu dia bermalam dalam keadaan
sujud dan berdiri menghadap Allah s.w.t.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
Imam Nawawi 48
Masalah ke-26:
Perintah memelihara Al-Qur’an dan peringatan agar tidak melupakannya.
Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari ra dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Peliharalah Al-Qur’an ini. Demi Tuhan yang nyawa
Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh dia lebih mudah lepas dari unta
dalam ikatannya.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya perumpamaan penghafaz Al-Qur’an adalah
seperti unta yang terikat. Jika dia memperhatikan unta itu, dia boleh
menahannya. Dan jika dilepaskan, ia akan pergi.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku hingga
(pahala) kotoran yang dikeluarkan seseorang dari Masjid. Dan ditunjukkan
kepadaku dosa-dosa umatku. Maka tidaklah kulihat dosa yang lebih besar
daripada surah atau ayat dari Al-Qur’an yang dihafaz oleh seseorang, kemudian
dilupakannya.”
(Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)
Hadits ini dipersoalkan darjat dan kedudukannya.
Diriwayatkan dari Sa’ad bin Ubadah dari Nabi s.a.w, banginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa membaca Al-Qur’an, kemudian
melupakannya, dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat
dalam keadaan sedih yang amat.”
(Riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
Imam Nawawi 49
Masalah ke-27:
Orang yang tertidur sebelum membaca wiridnya. Diriwayatkan dari
Umar bin Al-Khatab ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa tertidur sebelum membaca hizibnya pada
waktu malam atau sebagian dari padanya, kemudian membacanya antara
sembahyang Fajar dan sembahyang Zuhur, maka dia ditulis seolah-olah
membacanya pada waktu malam.”
(Riwayat Muslim)
Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, katanya: “Abu Usaid ra berkata,
“Semalam aku tertidur sebelum membaca wiridku sehingga pagi. Apabila tiba
waktu pagi, aku mengucapkan istirja’ (Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun).
Wiridku adalah surah Al-Baqarah. Kemudian aku bermimpi seolah-oleh seekor
lembu menandukku.”
(Riwayat Ibnu Abi
Dawud)
Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari salah seorang penghafaz Al-
Qur’an bahawa pada suatu malam dia tertidur sebelum membaca hizibnya
kemudian dia bermimpi seolah-olah ada orang berkata kepadanya:
Aku heran pada tubuh yang sihat,
Dan pemuda yang tidur sehingga pagi.
Sedang kematian tidak boleh dihindari kedatangannya,
Bahkan di kegelapan malam pun ia mungkin akan tiba.

Tuesday, September 19, 2006

Ada Apa Dengan Polnes?(BEM POLNES)

Hinga hari ini kebijakan-kebijakan yang dibuat PD III selalu kontraversial dan selalu menyampinkan mahasiswa. Sampai hari ini PD II selaku bidang kemahasiswaan tidak dapat memberikan perubahan yang berarti bagi mahasiswa khususnya organisiasi di Politeknik Negeri Samarinda.
Belum lagi pandangan PD III yang selalu subyektif terhadap beberapa HIMA dan UKM, Serta tidak adlinya PD III dalam mberikan ijin kegiatan pada HIMA dan UKM hal ini yang mengakibatkan kecemburuan sosial bagi organisasi di kampus yang kesannya pihak birokrasi mau mengadu domba mahasiswa, sekali lagi rekan-rekan mahasiswa jangan terkecoh dengan semua ini. Lupakan apa jurusanmu apa ideologimu dari mana organisasimu mari kita sandang organisasimu mari kita sandang almamater kita jangan takut akan ancaman dan intimidasi dari biokrasi karena itu semua adalah semangant baru bagi kita untuk melakukan perlawanan demi perubahan politeknik negeri samarinda. Untuk itu kami mengajak seluruh elemen POLNES terutama Mahasiswa agar bergabung dan bersatu untuk menurungkan PD III dari jabatanya. oleh karena itu FSM POLNES (Forum solidaritas Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda) dengan tegas menuntut "TURUNKAN PD III" dengan alasan :
1.PD III tidak melibatkian satupun organisasi dalam pelaksanaan PORSENI.
2.Banyaknya peserta porseni yang kecewa akan pelaksanaan akan kegiatan ini karena mahasiswa polnes tidak semua diberdayakan secara tidak langsung PD III telah menyepelekan dan hal ini sangat disoroti oleh rekan-rekan politeknik seindonesia yang esensinya kita mahasiswa Polnes terlah dipermalukan PD III didepan rekan-rekan porseni seindonesia.
3.Tidak adanya ketransparansian dana PRAKULIAH sebesar 200.000.
4.Ditetapkanya Dana wisuda sebesar Rp.350.000. tanpa adanya perincian yang jelas untuk apa dan bagaimana selanjutnya.
5.PD III tidak melakukan pembinaan secara besar terhadap organisasi, bisa dikatakan hanya bersifat EKSEKLUSIF yang menimbulkan kecemburuan sosial dilingkungan intern organisasi kampus.
6.Tidak melakukan musyawarah/diskusi dengan terbentuknya organisasi-organisasi baru.
7.tidak menjalankan aturan main organisasi dikampus. contoh 1. Terbentuknya BLM tanpa adanya sidang mahasiswa. 2. Di Dimisionerkan pengurus BEM tanpa adanya sidang umum mahasiswa.
8.Tidak menjalankan perangkat organisasi (sekretaris, bendahara, dll) yang ada masing-masing organisasi yang berada dikampus polnes. contoh Dana masing-masing organisasi masih dipegang oleh pihak birokrasi dan tidak diserahkan secara langsung pada organisasi padahal dana itu darimahasiswa dan digunakan sepenuhnya oleh mahasiswa dengan kata lain bendahara di tiap-tiap organisasi kurang diperdayakan.
9.Tidak mempunyai orientasi membina, orientasinya hanya BISNIS. contoh : dalam setiap kegiatan mahasiswa selalu di kesampingkan.
10.PD III tidak komonikatif dengan mahasiswa dan organisasi mahasiswa yang ada.
UNTUK ITU KAMI MENYERUKAN DAN MENUNTUT
1. TURUNKAN PD III POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
2. PEMILIHAN PDIII YANG LEBIH OBJEKTIF
REKONTRUKSI KEMBALI STAF KEMAHASISWAAN DIPOLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
HANYA MAHASISWA YANG DIAM DENGAN SEGALA KETIMPANGAN-KETIMPANGAN YANG TERJADI SATUKAN SEMANGAT BUANG JAUH-JAUH EGO JURUSAN ORGANISASI DEMI KEMAJUAN DAN PERUBAHAN ORGANISASI NEGERI SAMARINDA
"KAMI MERASA DIPENJARAKAN BILA KAMI DILARANG MENYERUKAN KEBENARAN HIDUP MAHASISWA !!!!!!!!"

Monday, September 18, 2006

Mengapa Surat-Menyurat?

Berdasarkan penelitian mengenai surat menyurat baik pada instansi pemerintah maupun pada dunia bisnis khususnya, ternayat betapa banyak terjadi kesalahan-kesalahn dalam penulisan surat memahami sunguh-sunguh dalam penulisan surat. kesalahan ini sebenarnya tidak terjadi andaikata merkea yang mengenai langsung surat menyurat memahami sunguh-sunguh apa hakikat arti fungsi dan misi dari surat yang dibuatnya. kekurangan dan kesalahan ini dapat ditelusuri lebih jauh dimana sumbernya.
pertama kebiasaan anak-anak maupun orang tua didalam keluarga untuk menulis surat yang baik hampir-hampir tidak mendapat tempat dalam kehidupan keluarga. Komonikasi tertulis antara naggota keluarga kurang sekali mendapat perhatian sehingga tidak berkembang belum lagi kalu harus menulis surat yang baik dan benar. Kedua tiadanya pengarahaan dan pengendalian cara menyususn surat yang baik dalam keluarga ini berlanjut pula pada lembaga lembaga pendidikan, baik formal muali dari sekolah Dasar sehingga Perguruan tinggi maupun pendidikan informal seperti kurusus-kurusu publik klasifikasikal maupu tertulis. Pada lembaga-lembaga penididikan ini keitan suratmenyurat lebih sekedar merupakan pengetahuan dan bunnya betul-betul diprakterkkan. cara menyusun surat yang baik benar efektif dan estesisi belum pernah dijadikan mata ujian (pokok) disekolah, sekalipun ada mata pelajaran administrasi. Ketiga selain hal diatas masyarakat kita sendiri terlalu mudah memaafkan kesalhan-kesalahan dan kecerobohan dalam menulis surat. Norma penyususnan surat dan etikanya hampir tidak pernah mendapat perhatian khusus masyarakat, sehingga anggota masyarakat pun tidak perndah merasa bersalah anadaikata ia menyusun surat secara keliru dan ceroboh. ini berakibat meraka tidak mersa dileceut untuk memperbaiki diri. Hal-hal demikian ini membuat kita tidak dapat menyalahkan begitu saja lembaga-lembaga pendidikan kesekeretariatan yang kurang menekankan pentingya mengusai norma penyususna surat dan etikanya kepada para mahasiswanya.
Kekurangan dalam menulis surat tersebut sebenarnya dapat sedikit ditanggulangi dengan meberi merka pedoman atau pegangan menyusun surat yang baik dan benar. Namun dewasa ini buku-buku yang ada mengenai surat menyurat bayak yang belum secara tunts mengemukakan mengenai pedoman tersebut. kebanyakan sekedar memberikan petunjuk praktis kepada calon karyawan administrasi mengenai surat menyurat.
Surat adalah alat untuk menyampaikan sesuatu maksud secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Atau dengan kata lain surat menyurat merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang dilkaukan dalam komonikasi tertulis. pihak pihak yang tersangkut dalam kegiatan itu dapat perseorangan atau badan oraganisasi sedangkan yang terlibatdalam kegiatan ini adalah unsur penulis isi surat dan pembaca penerima dan pembaca/ penerima surat.
Penulis Surat dapat mencapai sasarannya secara efektif bila ia dapat mebahasakan apa yang dimaksudkannya secara jelas dan mudah dipahami penerima surat. untuk itu penulis dalam mengemukakan maksudnya harus memperhatikan sifat surat yang dibuatnya, kedudukan penulis sendiri dan tingkat pembaca surat.
Surat pada dasarnya adalah sebuah pemikiran yang dirumuskan dan dituangkan secara tertulis. karena itu surat sebenarnya adalah sebuah karangan. Dengan demikian dalam menulis surat, segala ketentuan mengenai penyususnan karangan yang baik, berlaku juga padanya. ia terikat oleh patokan-patokan tertentu agar pemikiran yang dirumuskan itu dapat mencapai sasaranya secara efisien dan efektif.

penjualan kayu log (bulat) (Chandra Budi Utomo)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kalimantan Timur dengan kekayaan alam yang berlimpah dapat maju dan berkembang melalui rakyatnya yang ingin maju. Perkembangan ini setarap dengan daerah-daerah lain dan bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu sukses dalam pembangunannya. Pembangunan yang dicapai menyangkut disegala bidang, baik fisik maupun non fisik untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
Bila kita lihat dari sumber kekayaan alam Kalimantan Timur, salah satu diantaranya adalah hutan. Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang turut memberikan sumbangan terbesar bagi kelancaran pembangunan. selain dari hasil tambang. Sehingga hal tersebut memacu setiap organisasi perusahaan untuk memanfaatkan, meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya hutan secara optimal.
PT. Kemamkmuran Berkah Timber merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pengusahaan hutan.. Yang dimakud pengusahaan hutan adalah untuk memanfaatkan, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya hutan secara optimal dan lestari, sehingga dapat menghasikan kayu perkakas sebagai bahan baku industri pengolahan hasil hutan secara kesinambungan.
Disamping itu semua perusahaan pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan laba. Dengan laba ini, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang serta dapat memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan. Untuk mendapat laba yang tinggi itu, maka perusahaan harus mencapai tingkat penjualan yang tinggi.
Penjualan merupakan investasi yang paling besar dalam aktiva lancar bagi sebagian perusahaan. Penjualan adalah sistim keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang serta ide kepada pasar sebagai sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Kenyataan yang penting diketahui bahwa kegiatan penjualan yang efektif harus ditempatkan dalam kontek pemasaran yang menyeluruh sehingga penjualan mempengaruhi pribadi oleh penjual untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan.
Jadi adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli, dimana barang jadi atau setengah jadi disediakan untuk memenuhi permintaan konsumen atau langganan setiap waktu. Penjualan adalah salah satu unsur yang aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus dilakukan kemudian dijual kembali. Nilai penjualan harus dicatat, digolongkan menurut jenisnya yang kemudian dibuat perincian masing-masing barang dalam satu periode yang bersangkutan. Agar penjualan terhadap kebutuhan-kebutuhan proses produksi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan manajemen yang baik pula dalam mengelolanya.
Manajemen selalu mengalami perubahan sesuai dengan perbahan zaman. Apabila dewasa ini globalisasi telah menjangkau berbagai aspek kehidupan. sebagai akibatnya persaingan semakin tajam. Perusahaan-perusahaan yang bersaing bukan hanya tingkat lokal atau nasional, melainkan harus bersaing pula dengan perusahaan dan penjuru dunia. Hanya perusahaan yang mampu menghasilkan barangberkualitas tinggi yang dapat bersaing dan mampu bertahan dalam pasar global.
Oleh karena setiap langkah-langkah yang diambil suatu perusahaan adalah merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup perusahaan, maka dengan itu perusahaan haruslah pandai membaca keadaan dimasa yang akan datang, yaitu prospek bagi kelanjutan usahanya dengan memperhatikan produk yang dihasilkan dan kebutuhan pasar.
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan peramalan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kegiatan usaha yang diperoleh dan hasil perhitungan dimasa lalu untuk menentukan kegiatan dimasa yang akan datang. Di dalam melakukan kegiatan ramalan penjualan ini tergantung dari cara atau metode serta kebijaksanaan dari perusahaan masing-masing dalam mencapai tujuan.
Demikian pula yang dilakukan oleh PT. Kemakmuran Berkah Timber khususnya pihak manajemen perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh hasil output yang maksimal dengan biaya yang minimal maka pihak manajemen pemasaran melakukan pengaturan dengan mempertimbangkan tujuan pemasaran secara keseluruhan. kebijakan, strategi serta kriteria kendalinya, disamping itu perlu memiliki prakiraan tentang volume penjualan dan pemasukan, prakiraan tentang laba kotor dan laba bersih yang diharapkan batas anggaran, rentang jenis produk, struktur harga, dukungan promosi dan lain-lain.
Sehubungan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk menghitung dan mengetahui hasil tingkat penjualan kayu log (bulat) pada PT. Kemakmuran Berkah Timber pada tahun 1994 dan 2005.
B. Perumusan Masalah
Bertolak dari uraian dan pemikiraan yang telah dikemukakan, maka dalam laporan ini penulis akan membahas masalah mengenai ramalan tingkat penjualan, yaitu “Apakah Penjualan kayu log (bulat) PT. Kemakmuran Berkah Timber pada tahun 2006 mengalami peningkatan”.
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan judul dan praktek kerja lapangan yang telah penulis laksanakan, maka tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui berapa besar tingkat perkembangan penjualan kayu log (bulat) yang dapat diperoleh pada PT. Kemakmuran Berkah Timber. Khususnya satu tahun yang akan datang.
Untuk mengembangkan pengetahuan penulis jika perkembangan terhadap jumlah penelitain bisnis.
Untuk kemungkinan langkah awal jumlah pembuatan besar dalam pengelolan kayu.
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma tiga (D III)Jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Samarinda.
D. Sistimatika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi laporan yang penulis ajukan maka disusunlah dengan sistematika penulisan yang terdiri dan enam Bab yaitu :
BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan.
BAB II : Dasar Teori, berisi dasar teori itu sendiri, Hipotesis Dan Definisi Konsepsional.
BAB III : Metode Pendekatan, berisi tentang Definisi Oprasional, Perincian Data yang diperlukan, Tehnik Pengumpulan Data serta Analisis dan Jangakuan Penelitian
BAR IV : Hasil Praktek Kerja Lapangan, berisi tentang hasil kerja lapangan yang meliputi Gambaran Umum Perusahaan. Penugasan (tugas-tugas yang dihadapi dan dikerjakan selama prakte), Temuan Masalah dan Penyajian Data.
BAB V : Analisis dan Pembahasan.
BAB VI : Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
DASAR TEORI

A. Pengertian Manajemen
Lingkungan berubah begitu cepat perkembangan teknologi industri memungkinkan cenderung dengan masa lampau. Adanya globalisasi memaksa kita berubah bentuk organisasi menjadi fleksibel, ramping, dan tanggap lingkungan persaingan bisnis yang semakin maju mengharuskan kita mempunyai konsep organisasi.
Keberhasilan pencapian tujuan organisasi ditentukan oaleh sumber daya yang ada sama menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen adalah suatu cara untuk atau ilmu untuk mewujudkan semua itu.
“Adapun definisi manajemen menurut Stophan P. Robbins dan mary Collper dalam bentuknya manajemen adalah proses mengorganisasi dan mengintgrasikan kegiatan kerja agar diselesaikan secara ofisien dan efektif dugaan dan menulari orang lain ”
Sedangkan pengertian manajemen menurut Janes A.F Stoner:
“Manajemen adalah mengumpulkan proses perencanaan, pengajaran sistem pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Dari kedua diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasi dan penendalian suatu kegaiatan kerja dengan mengunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diingatkan.

1.Pengertian Penjualan
Penjualan merupakan suatu kegiatan didahulu pemasaran, tugas pokok pemasaran didalam penjualan dimana penjualan yang efektif dan efesien dapat mempengaruhi keuntungan bagi perusahaan dibandingakan dengan pemasaran.
Adapun penjualan dan pemasaran saling berkaitan dan saling memajukan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan produk yang perusahaan ciptakan.
Untuk jelas tentang penjualan maka yang dimaksud dengan penjualan menurut prof.DR.Winardi.SE
“Penjualan adalah proses dimana sama penjual memastikan mangktivasi dan memerasakan kebutuhan atau keinginan sangpribadi agar dicapai manfaat baik lagi sang penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan dan yang menguntungkan kedua belah pihak”
Drs.Ahmad Zaini dalam bukunya “Prinsip-prinsip penjualan” Menyatakan sebagai berikut:
Menurut Frederick A.Russall
“penjulan adalah tindakan membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kita punyai atau tindakan bisa kita lakukan”
Menurut Ralph S.Alexander
“penjualan adalah suatu proses individu atau non individu dalam membujuk atau membantu konsumen pentonsial untuk membeli barang atau jasa atau bertindak sesuai dengan gagasan yang mempunyai arti komersial bagi penjual.”

Dari berapa pengartian dapat disimpulkan bahwa penjulan adalah proses individu atau berkaitan usaha untuk melakukan kegaitanjual beli barang atau jasa untuk memenuhi keinginan serta memuaskan kebutuhan konsumen dipasar.

1.2 Proses Penjualan
Sebelum melakukan penjualan barang atau jasa perusahaan terlebih dahulu harus mengeruhi tentang proses pejualan. Adapun proses penjualan yang harus diketahui oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
ð Semua pemasaran harus berhasil kebutuhan dan kenganan calon konsumen, baik secara samar maupun jelas
ð Semua pemasaran harus menghasilkan penjualan mengubah hasrat pembeli calon kon sumen menjadi pembelian aktual.
ð Serta hampir semua pemasaran harus mencari cara untuk mengembangkan hubungan yang harmonis dengan pelanggan setelah penjualan pertama lalu mengusaha terjadinya pembenaran tambahan atau loyarlitas yang berkesinambungan.
2.Pengertian Pemasaran
Pemasaran merupakan suatu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang dan mendapatkan laba.
Berhasil tidaknya dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka dibidang pemasaran, penjualan, produksi, keuangan maupun bidang lainnya.
Dengan berkembang dan meningkatnya taraf hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya, menyebabkan semakin kompleknya permasalahan pemasaran. Agar tiap kegiatan perusahaan dapat direalisasikan, manajer perlu mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasaan pada konsumen dan mampu bersaing dengan perusahaan lain dan akhirnya perusahaan dapat memperoleh laba yang diinginkan.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian pemasaran, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat. Menurut William J. Stanton dikutip oleh Basu Swastha dkk (1985,5) menyatakan bahwa :
Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusian barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

The Board of American Marketing Associatio dikutip oleh Amin Widjaja (1992;1), mendefinisikan pemasaran (marketing) sebagai berikut;
“Pemasaran adalah proses suatu perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi”.

Sedangkan difinisi lainnya menurut Douglas W. Foster (1985,9) menyajikan delapan pokok yang mungkin memberikan gambaran lebih lengkap mengenai pemasaran yang sebenarnya, sehagai berikut ;
1. Pemasaran adalah suatu filsafat yang menyatakan bahwa arah perusahaan lebih di pengaruhi oleh pasarnya ( atau konsumen ) dari pada oleh kemudahan produksi atau tehnik yang dimiliki.
2. Pemasaran adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan usaha yang sistematik.
3. Pemasaran adalah bentuk organisasi komersial yang lebih maju.
4. Pemasaran menggunakan metode dan sistim yang lebih maju berdasarkan hukum-hukum ilmiah dan ilmu ekonomi, statistik, keuangan dan ilmu-ilmu tingkah laku manusia.
5. Pemasaran adalah suatu sistim intel komersial.
6. Pemasaran merangsang inovasi
7. Pemasaran merupakan suatu metode untuk mencapai strategi perusahaan yang dinamis.
8. Pemasaran merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan sasaran.
Dari beberapa difinisi pemasaran diatas, nampak bahwa setiap pengarang mengemukakan pendapatnya sesuai dengan versi masing-masing. Namun pada hakekatnya tidak ada perbedaan satu sama lain, karena didalamnya mencakup tujuan sama untuk mencapai konsumen.
3. Marketing Mix
Kemudian secara definitive menurut William J. Stanton dikutip oleh Basu Swastha dkk (1985:78) adalah : “Marketing Mix adalah kombinasi dari empat variable atau kegiatan yang merupakan inti dan sistim pemasaran, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistim distribusi.”
Selanjutnya Marketing Mix menurut Murti Sumarni (1996:2002) adalah:
Marketing Mix adalah kombinasi dari empat variabel/kegiatan yang merupakan inti dan sistim pemasaran yaitu Prodak, Harga, Promosi dan Distribusi. Atau dengan kata lain, Marketing Mix merupakan kumpulan variable-variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan/bank untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa “Marketing Mix” merupakan suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pangsa pasar atau konsumen yang dipilih.

Jelas bahwa dalam marketing mix terdapat variabel-variabel yang merupakan inti dan sistim pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen,
Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinir agar perusahaan dapat melakukan kegiatan pemasarannya seefektif mungkin. Perusahaan tidak hanya sekedar memilih kombinasi yang terbaik saja, tetapi juga harus mengkoordinir berbagai macam elemen dan variable-variabel marketing mix tersebut. Selanjutnya berikut ini akan diuraikan satu persatu variabel-variabel marketing mix menurut Basu Swastha dkk (1985:79) sebagai berikut :
Produk
Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup menentukan penawaran secara fisik, pembungkusan, garansi sevice sesudah penjualan. Pengembangan produk dapat dilakukan setelah menganalisis kebutuhan dan keinginan dasarnya. Jika masalah ini dapat diselesaikan, maka keputusan-keputusan tentang harga, distribusi dan promosi dapat diambil.

Harga
Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak menentukan harga pokoknya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga antara lain biaya, keuntungan praktek saingan dan perubahan keinginan pasar. Kebijakan pasar ini mencakup pula penetapan jumlah potongan dan lain sebagainya.
Distribusi
Ada tiga aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan-keputusan tentang distribusi (tempat ), aspek tersebut adalah ;
a. Sistim transportasi perusahaan
b. Sistim penyimpanan
c. Pemilihan saluran distribusi
Termasuk dalam sistim angkutan antara lain keputusan tentang pemilihan alat transportasi (pesawat udara, kereta api, kapal, truck, pipa), penentuan jadwal pengiriman, penentuan route yang harus ditempuh dan seterusnya.
Dalam sistim penyimpanan, bagian pemasaran harus menetukan letak gudang, jenis peralatan yang akan dipakai untuk menangani material maupun peralatan lainnya.
Sedangkan pemilihan saluran-saluran distribusi menyangkut keputusan-keputusan tentang penggunaan (penyalur) pedagang besar, agen, pengecer, makelar dan bagaimana menjalin kerjasama yang baik dengan para penyalur tersebut.
Promosi
Termasuk dalam kegiatan promosi adalah periklanan. promosi penjualan dan lain sebagainya. Promosi penjualan dilakukan dengan mengadakan suatu pameran, peragaan, contoh-contoh dan sebaainya.
Variabel-variabel marketing mix tersebut dapat dipakai sehagai dasar untuk mengambil setrategi dalam usaha mendapatkan posisi yang kuat dipasar, misalnya perusahaan menggunakan dua variabel marketing mix, yaitu kualitas produk dan harga, masing-masing variabel dapat dibuat dalam beberapa tingkatan, yaitu;
a. Kualitas produk dan harga yang tinggi
b. Kualitas produk dan harga yang sedang
c. Kualitas produk dan harga yang rendah
Setiap tingkatan (tinggi, sedang, dan rendah) dapat dikombinir diantara kedua variabel tersebut. Dalam hal ini perusahaan dapat memilih diantara berbagai strategi marketing mix.
3.Pengertian ramalan
Peramalan merupakan suatu perkiraan yang mungkin akan dapat terjadi pada saat sekarang maupun waktu yang akan datang, maka dari itu didalam suatu perusahaan harus dibuat suatu peramalan dengan mengunakan suatu analisa yang sapat mendukung sehingga apabila terjadi sesuatu maka pihak perusahan akan dapat mengantipasi dengan sebaik mungkin dan perusahaan didalam menjalakan produksinnya akan tetap bisa berjalan dengan lancer.
Berikut ini akan dikemukakan pengertian peramalan menurut Sofyan Assauri dalam bukunya Teknik dan Metode Peramalan sebagai berikut :
“Peramalan adalah suatu situasi dan kondisi yang diperkirakan akan terjadi dimasa akan datang”
Dari pengertian tersebut diatas dapat kami bahwa peramalan merupakan suatu perkiraan denga apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, maka dari itu untuk mengatisipasi terjadinya sesuatu yang merugikan bagi pihak perusahaan akan harus dibuat suatu analisa yang diperkirakan membantu mengatasi apabila terjadi sesuatu pihak yang merugikan perusahaan.
Adapun jenis – jenis peramalan menurut Sofyan Assuari dalam bukunya Teknik dan Metode peramalan adalah sebagi berikut :
a. Peramalan subyektif
Yaitu peramalan yang berdasarkan atasan perasaan atau intuisi dari yang menyusun.
b. Peramalal obyektif
Yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan mengunakan teknik – teknik dan metode – metode dalam penganalisaan data tersebut.
Peramalan dapat dibedakan atas dua macam yaitu :
a. Peramalan jangka panjang yaitu : Peramalan yang dilakukan untuk menyusun hasila ramalan yang jangka waktunya lebih dari satu setengah tahun atau tiga semester.
b. Peramalan jangka pendek yaitu : Peramalan yang dilakukan untuk menyusun hasil ramalan yang jangka waktuyang kurang dari satu setengah tahun atau tiga semester.
Dari pengertian tersebut diatas kami tarik kesimpulan bahwa peramalan itu merupakan intuisi dari si pembuat peramalan itu sendiri (dari pikiran si pembuat peramalan itu sendiri ) sehingga apabila betul akan terjadi maka kita harus dapat mengatasinya dengan membuat suatu kebijakan yang dapat menguntungkan baik bagi kita sendiri maupun bagi pihak lain atau perusahaan.
Adapun peramalan yang objektif merupakan peramalan yang berdasarkan dari pengalaman – pengalaman yang terjadi dimasa yang lalu sehingga untuk mengulangi harus membuat suatu penganalisaan yang dapat membantu apabila terkadi seperti di masa lalu.
Sedangkan peramalan jangka panajang merupakan hasil perkiraan yang terjadi dalam jangka waktu tersebut harus dapat mengatasinya dengan membentuk teknik – yang dapat membantu mengatasinya masalah yang terjadi dan dapat menguntungkan pihak perusahaan.
Sedangkan peramalan yang terjadi dibawah jangka waktu satu tahun (peramalan jangka pendek) yaitu suatu perkiraan yang mungkin akan terjadi di bawah.
Jangka waktu satu tahun, sehingga untuk mengatasinya sesautu yang akan terjadi didalam jangka waktu tersebut maka itu harus dapat memperdiksikan untuk mengatasi masalah – masalah bila terjadi sesuatu sehingga apa bila betul – betul terjadi kita dapat mengulanginya sedini mungkin sehingga dapat menguntungkan pihak perusahaan berkepanjangan.
Ramalan bagi setiap perusahaan itu sangat diperlukan dalam rangka untuk memperdiksikan sesuatu yang akan terjadi dimasa – masa yang akan datang dan pihak perusahaan harus sudah diap didalam menghadapinya sehingga perusahaan nantinya bisa berjalan sesuai denga yang diharapkan. Karena maju mundurnya suatu kegiatan di perusahaan dimasa – masa yang akan datang itu tergantung dengan penangulangan masalah – masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
Forecasting merupakan usaha untuk meramalkan sesuatu hal melalui setudi dan analisa terhadap yang tersedia pontensi operasional dan kondisi dimasa yang akan datang.
Menurut J.Supranto, yaitu peramalan adalah memikirkan besar atau jumlah pada waktu-waktu mendatang bedasrkan data masa lampau yang dianalisis secara alimiah,khususnya mengunakan metode statistik.

Sedangkan menurut Drs. Pangestu subagyo, forecasting atau peramal yaitu: “pemikiran mengenai sesuatu yang belum terjadi.”
Dari kedaua definisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud forecasting atau peramal adalah suatu pemikiran tentang perubahan kejadian untuk masa yang akan datang dengan menetapkan perencanaan sebelumnya dan dikerjakan secara sistimatis dengan menarik kesimpulan yang telah diketahui atau merupakan peroyeksi tentang permintaan langganan perfesional pada msa mendatang dengan mengunakan berbagai anggapan.
3.1 Teknik ramalan
Adapun teknik ramalan menurut J.Supranto adalah sebagai berikut:
1. Meramalkan penjualan berdasrkan pedapat para executive atau executive opinion. Dengan masing-masing anggota bebas serta sama lainnya untuk priade yang akan dibenar bebas apapun berdasrkan pendapat atau opini dan yang ada.
2. Metode meramal dengan mengunakan beberapa tenaga penjualan. Metode ini sebenarnya sama dengan yang berada terdiri dari orang yang langsung melakukan penjualan untuk tahun yang akan datang.
3. Meramalkan dengan metode statistik memberikan beberapa metode analisa yang memungkapkan pembuatan ramalan.
B. Hipotesis
Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penulis akan memberikan suatu kesimpulan sementara sebagai berikut :
Diduga bahwa besarnya penjualan kayu log pada PT. Kemakmuran Berkah Timber mengalami peningkatan pada tahun 2006.
C. Definisi Konsepsional
Penulis akan mengemukakan definisi mengenai ramalan penjualan dari kayu yang merupakan definisi konsepsional dalam penulisan ini.
Adapun pengertian Ramalan penjualan yaitu tingkat penjualan yang diharapkan dapat dicapai pada masa yang akan datang dengan mendasarkan pada data penjualan riil dimasa lampau.
Dewasa ini ramalan penjualan merupakan suatu anaksis yang sangat penting dan merupakan suatu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan perusahaa, peramalan merupakan suatu kegiatan penyusunan ramalan tentang sifat atau cirri-ciri penjualan dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, termasuk kualitas dan harga dari produk tersebut pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang.
Selanjutnya berikut ini akan dikemukakan pengertian atau definisi kayu adalah pohon yang batang-batangnya keras bagian batang (cabang, dahan dan lain sebagainya) pokok yang keras (yang bisa dipakai untuk bahan bangunan dan lain sebagainya)


BAB III
METODE PENDEKATAN


A. Definisi Oprasional
Untuk memperjelas indikator yang digunakan dalam penulisan laporan ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi oprasional yaitu tentang ramalan penjualan log (bulat) tahun 1994 – 2005 di PT. Kemakmuran Berkah Timber.
1. Ramalan Penjualan adalah tingkat penjualan yang diperhitungkan dapat dicapai pada tahun yang akan datang, dengan berdasarkan pada data penjualan ditahun-tahun yang telah lalu.
2. Kayu Log adalah batang pohon besar hasil tegangan yang akan diproduksi menjadi bahan bangunan dan lain sebagainya.
B. Rincian Data yang Diperlukan
Untuk memudahkan dalam menganalisis pemecahan masalah, penulis rnemerlukan data-data yang benar-benar dapat digunakan dan membantu dalam pemecahan masalah. Data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut ;
Gambaran umum perusahaan adalah data yang digunakan untuk mengetahui sejarah berdirinya perusahaan serta struktur organisasi PT. Kemakmuran Berkah Timber.
Data hasil penjualan kayu log (bulat) mulai tahun 1994 - 2005 adalah data yang diperlukan guna menunjang dalam pembahasan penelitian.


C. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa tehnik, yaitu ;
1. Kepustakaan
Yaitu dengan cara mengumpulkan serta mempelajari buku-buku untuk mengumpulkan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penulisan laporan ini.
2. Wawancara
Yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan dan karyawan perusahaan mengenai hal-hal yang tidak dimengerti oleh penulis dilapangan.
3. Observasi
Yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara tertulis dan dokumen perusahaan.
D. Jangkauan Penelitian
Penelitian langsung diadakan di PT. Kemakmuran Berkah Timber di Samarinda, dimana segala data yang diperlukan untuk penulisan ini didapat.
Penelitian di fokuskan pada ramalan penjualan kayu log (bulat) pada tahun untuk mendapatkan data penunjang, maka penelitian diadakan pula kepustakaan untuk mengumpulkan teori yang berkaitan dengan akan dipecahkan dalam penulisan laporan ini.

E. Alat Analisis
Didalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang didasarkan atas fakta dan data dari penelitian yang ada, sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan pada Bab I.
Sebagai Pedoman alat analisis dan pengujian, maka penulis menggunakan rumus ramalan penjualan yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan pada tahun 2006.
Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :
Y’ = a + b.X(J. Suprianto M.A, 1990 ; 184)
Dimana : a = b =
Dalam menggunakan rumus tersebut harus melalui beberapa tahap, yaitu :
Tentukan “n” (Jumlah Tahun)
Jumlah penjualan ( ∑Y)
Tentukan Nilai “X” dengan ketentuan jika “n” genap maka interval “X” sama dengan 2, Jika “n” ganjil maka interval “X” sama dengan 1
Jumlah kolom “X” dengan “Y” dan jumlahkan
Pangkatkan “X” menjadi “X2” untuk masing-masing bulan kemudian dijumlahkan.
Tentukan nilai “Y1” (Y aksen) dengan : Y1 = a + b X

BAB IV
HASIL PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Perusahaan
PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda adalah merupakan satu Perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Usaha Penglolan hasil hutan dengan jalan Sistem Tebang pilih Tanam yaitu dengan jalan menanami areal HPH yang mereka miliki dan kemudian ditebang apabila siap diproduksi dan dikelola untuk dijadikan bahan baku dan jual keluar Negeri dan Dalam Negeri. Perusahan ini didirikan berdasarkan Akte No.40 tanggal 24 Juli tahun 1979, oleh Nyonya Soebagio Reksolipuro,SH. Akte pendirian tersebut berdiri dengan keputusan No. YA 5 / 411 / 2 tanggal 25 September tahun 1980. Akte pendirian tersebut telah diubah terakhir dengan Akte No. 51 Tanggal 10 Oktober 1996 di depan Notaris Soekami, SH.
Dalam mengelola areal kerjanya PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda melaksanakan sendiri ( secara sewa kelola ) seluruh kegiatannya pengelolan hutan lapangan, sejak perusahaan mulai beroperasi sampai saat ini.
PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda merupakan perusahan yang eksis hinggan sekarang ini walaupun banyak perusahaan yang melaksanakan usaha yang sama tetapi mengalami kebangkrutan dikarenakan semakin dibatasinya areal HPH dan semakin sempitnya lahan yang ada. Tetapi PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda didalam menjalankan aktivitasnya, modal kerjanya mendapat bantuan investor dari Bank BNI 46 Cabang Samarinda, karena dengan melihat prospeknya perusahaan BNI 46 menaruh kepercayaan dan bersedia memberi kredit sebagai penunjang jalannya operasional perusahaan, PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda dapat menjalankan produksinya hingga sekarang ini.
B. Lokasi Perusahan
Lokasi perusahaan PT. Kemakmuran Berkah Timber, kantornya pusatnya di Jalan Pengeran Antasari No. 61 Samarinda Kalimantan Timur, sedangkan kantor cabang berada di panin Bank Bulding Lantai V, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.
Sedangkan areal kerjanya HPH yang dimiliki PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda berdasarkan letak Administrasi Areal tersebut berada diwilayah Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Bangun, Kabupaten Dati II Kutai Barat Kalimantan Timur. Dan mengenai transportasinya untuk mengangkut hasil hutannya mengunakan jalan sungai karena merupakan salah satu jalan alternatif.
C. Struktur Organisasi
PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda adalah perusahaan swasta yang bergerak memproduksi kayu bulat. Adapun untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam kelancaran perusahan PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda membuat struktur organisasiya yang merupakan suatu susunan kerangka kerja yang menunjukan hubungan dengan yang satu dengan yang lain.
Wewenang dan tanggung jawab antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga dapat dibedakan dengan jelas kedudukannya, akan tetapi satu dengan yang lain yang ada didalam organisasi tersebut salaing keterkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan.
Adapun tugas dan tanggung jawab didalam susunan struktur Organisasi PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda adalah sebagai berikut:
Dan disini akan kami jelaskan dan tanggung jawab dalam bagian-bagian yang ada dalam organisasi perusahaan PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda adalah sebagai berikut:
1. Direktur Utama
1. Berperan serta dalam merekomendasi pengembangan tujuan dan kebijaksanan perusahaan. Merancang dan mengusulkan dengan direktur lainnya dalam membuat rencana operasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Menkoordinir kegiatan pengusahaan hutan.
3. Dalam bidang esekutif, Direktur Utama merupakan pejabat tertinggi di perusahaan yang mengambil keputusan tentang jalannya perusahaan dan bertanggung jawab secara meyeluruh.
2. Direktur Perencanaan
Berperan sebagai perencana dalam penanaman maupun pemontongan kayu yang siap untuk dipergunakan untuk produksi guna memenuhi kebutuhan produksi Perusahaan.

3. Direktur Produksi
Bertugas sebagai pelaksana produksi dari hasil bahan baku yang siap dipakai.
4. Direktur Umum
Bertugas mengkoordinir semua kegiatan perusahaan secara umum dan bekerja sama dengan direktur-direktur lainnya demi kelancaran operasional perusahaan.
5. Direktur Pemasaran
Bertugas melaksanaakan kegiatan pemasaraan dari hasil produksi perusahaan secara menyeluruh.
6. Direktur Keuangan
Bertugas dan mengatur melaksanakan kegiatan keuangan perusahaan baik kas keluar maupun kas masuk secara menyeluruh dalam kegiatan operasional perusahaan.
7. Sekertaris
Bertugas membantu kegiatan Direktur dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.
8. Asisten Manager Pembinaan
Melaksnakan pembinaan dalam areal penanaman lokasi perusahaan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan penanaman dapat terkoordinir sesuai dengan harapan perusahaan.


9. Asisten Bina Lingkungan
Mengawasi dalam melaksanakan kegaiatan dalam areal perusahan sehinga tidak menanggung lingkungan sekitar lokasi penanaman dan penebangan hasil hutan tersebut.
10. Camp Manager
Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan produksi maupun peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang digunakan perusahaan.
11. Manager Official
Bertanggung jawab atas kelancaran dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan perusahaan baik itu dalam pemasaran maupun dalam pengurusan perijinan.
12. Manager Pembukuan
Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan perusahaan.
Berikut ini akan kami jelaskan mengenai jumlah tenaga kerja atau karyawan pada PT.Kemakmuran Berkah Timber Samarinda, selama priode dua belas tahun. Adapun datanya akan kami jelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. : Daftar Tenaga Kerja Pada PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda
No
BAGIAN/JENIS KEGIATAN
TAHUN
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
Bagian Perencanan
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
Bagaian Produksi
30
29
29
35
35
35
35
35
35
35
35
35
3
Bagian Umum
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
Bagian Pemasaran
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
Bagian Keuangan
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
Bagian Pembinaan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
Bagian Bina Lingkungan
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
Bagian Pembibitan
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
9
Bagian Penghijauan
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
10
Bagian Official / pengurusan Dokumen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11
Bagian Pembukuan
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

JUMLAH
123
122
131
137
137
137
137
137
137
137
137
137
Sumber Data : PT. Kemakmurn Berkah Timber Samarinda
D. Sist em Pengelolan HPH PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda
1. Sitem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
Pihak perusahaan mengadakan penyemaian dengan cara pembibitan setelah itu dilakaukan perencanan pada lokasi area HPH yang dikelola oleh PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda. Dan setelah itu jangka waktu 3 sampai 5 tahun maka kayu tersebut siap untuk ditebang dan setelah diadakan penebangan maka perusahaan akan melakukan penghijauan kembali dengan cara pemibibitan kembali dan itu dilakukan oleh pihak perusahaan terus menerus diarea yang mereka miliki.
2. Sitem Sewa Kelola Areal
Sistem ini dilakukn oleh pihak perusahaan dengan cara menyewakan areal HPH yang dimiliki oleh perusahaan lain, kerena perusahaan tersebut tidak mengadakan aktivitas penanaman. Dan sistim kelola ini, pihak perusahaan yang menyewakan berhak menanami dan merawat areal HPH, sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah ditetapkan bersama.
3. Leasing ( Sewa Guna )
Sewa guna ini merupakan suatu kontrak yang menjelaskan bahwa pihak yang menyewakan ( Lessor ) memberikan hak untuk memakai suatu areal HPH kepada puhak yang menywakan ( Lessee ), dengan memperoleh imbalan pembayaran secara berkala untuk jangka waktu tertentu Sewa. Sedangkan manfaat bagi lessor masih merupakan pemilik areal HPH tersebut. Sedangkan manfaatnya bagi lessenya adalah dapat menggunakan areal HPH tersebut tanpa harus membelinya.
Variasi sewa guna bermacam-macam. Apabila sewa guna dilakukan secara full service lease, maka pihak yang menyewakan membayar biaya pemeliharan. Dengan Net lease, pihak yang menyewakan membayar biaya-biaya tersebut.

E. Daerah HPH PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda
PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda ini mempunyai berapa areal HPH, dimana areal ini merupakan tempat yang strategis baik untuk penanaman maupun tranpotrasinya yang mendukung.
Pada sekitar lokasi perusahaan tersebut juga terdapat HPH perusahaan-perusahaan kayu yang lain. Di lokasi ini oleh perusahaan dipakai juga untuk tempat produksi.
Dipilihnya lokasi perusahaan ini didasrkan pada:
1. Faktor Primer, yaitu menyangkut masalah pada :
· Transportasi
Lokasi perusahaan HPH dekat dengan perairan sungai adalah sangat penting agar pengangkutan kayu loging yang sudah jadi akan di ekspor bisa berjalan lancar.
· Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah sangat penting dalam melaksanakan aktivitas usaha di dalam suatu perusahaan.
Dengan mudahnya perusahaan mendapatkan tenaga kerja dari sekitar lokasi perusahaan HPH maka biaya transportasi dapat ditekan.
Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik administrasi, produksi, pemasaran dan penjualan PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda untuk Tahun 2005 mempunyai tenaga kerja sebanyak 137 karyawan.
2. Faktor Sekunder, yaitu menyangkut pada masalah :
· Lingkungan Perusahaan
Dengan berdekatnya lokasi perusahaan HPH ini dengan perusahaan HPH lain maka hal ini akan membawa pengaruh terhadapa perkembangan dan kemajuan para karyawan sehingga pada akhirnya nanti perusahaan juga akan berkembang lebih baik.
· Peraturan Pemerintah Daerah
Dengan adanya otonomi Daerah maka hendaknya ketentuan lokasi perusahaan HPH disesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah agar hal yang tidak diinginkan dapat dihindari seperti terjadinya pencemaran lingkungan ekosistem sebagai akibat didirikannya perusahaan HPH tersebut. Sehingga denga kebenaran perusahaan tersegut akan dapat mendukung pendapatan masyarakat di daerah sekitar areal HPH maupun pendapatan pemerintah daerah.
Adapun derah HPH yang dimiliki oleh perusahaan PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda adalah di daerah Kutai Barat tenpatnya di daerah:
a. Sungai Tepai Kabupaten Kutai Barat
b. Sungai Kapih Kabupaten Kutai Barat
c. Sungai Nyaan Kabupaten Kutai Barat

3. Tujuan Penguasaan Hutan
Tujuan Penguasaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber adalah menfaatkan, meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya hutan secara optimal dan lestari sehingga dapat menghasilkan kayu perkakas sebagai bahan baku industri pengelolan hasil hutan secara berkesinambungan.
1.Dasar – Dasar Penetapan Tujuan Pengusahaan.
Dasar dari tujuan penguasaan hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber adalah hutan merupakan kekayaan alam dan perlu dikelola sebaik – baiknya agar memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi rakyat Indonesia dan pembangunan pada umumnya.
Secara teknis tujuan tersebut diatas didasarkan pada dan kondisi areal kerja HPH, sebagai berikut :
- Keadaan vegetasi yang didominasi jenis – jenis family Diptorcarpaceace terutama jenis meranti.
- Kepentinga ekonomi perusahaan dengan rencana jangka panjang industri penolahan hasil hutan.
- Keadaan social ekonomi masyarakat sekitar areal kerja HPH
- Kebijakan dan rencana pembangunan daerah.
2. Strategi dan Program yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
Untuki mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas maka PT. Kemakmuran Berkah Timber merencanakan pelaksanaan pengusahaan hutan untuk masa yang akan datang denga strategi dan program sebagai berikut :
a.Melaksanakan pemantapan kawasan hutan melalui kegiatan tata batas, penyelesaian pengukuhan tata batas areal HPH dan penyuluhan kepada masyarakat setempat.
b.Melaksanakan system silvikutur TPTI secara benar dan intensif sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
c.Melaksanakan pembinan masyarakat setempat sekitar hutan melalui program Pembinan Masyarakat Desa Hutan.
d.melaksanakan rehabilitasi terhadap areal bekas kebakaran hutan.
e.penanaman areal non produktif dan kegiatan lainnya dalam upaya pengedaliaan dan pengelolan termasuk aspek perlindungan hutan.
f.Melaksanakan penglolaan lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.
g.Melaksanakan kegiatan penelitian dan penebangan kehutanan guna mencapai optimalisasi dan efisiensi pengusahaan hutan.

F. Penugasan
Penulisa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada PT. Kemakmuran Berkah Timber selama lebih kurang satu bulan lebih , terhitung mulai tanggal 2 Agustus sampai 15 september 2005. Pada waktu melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, penulis ditempatkan bagian administrasi. Adapun tugas – tugas secara pokok yang penulis kerjakan adalah sebagai berikut :
Mengetik dan menjilit
Mencatat volume kayu
Melakukan kegiatan – kegiatan lain yang ada dalam kantor
“ PT. Kemakmuran Berkah Timber ”

G. Temuan – Temuan Masalah
Selama penulis melaksanakan praktek kerja lapangan atau mengadakan pengamatan pada PT. Kemakmuran Berkah Timber Samarinda, Penulis menemukan beberapa masalah antara lain sebagai berikut :
1. Keteralambatan pembayaran upah/gaji karyawan PT. Kemakmuran Berkah Timber baik yang bertugas dikantor maupun yang bertugas dibagian lapangan
2. Adanya tuntutan/permintan dari masyarakat diwilayah sekitar HPH yang tidak dipenuhi hingga menyebabkan terjadinya pemogokan kerja.
3. Masih kurang efektifnya karyawan dalam melaksanakan tugasnya masing – masing.
4. Berkurangnya karyawan yang berkerja dalam lingkungan perusahaan.


H. Penyajian Data
Pada bagian ini penulis menyajikan data yang penulis peroleh dari hasil praktek kerja lapangan pada PT Kemakmuran Berkah Timber, yaitu data penjualan Kayu Log (Bulat) dari Tahun 1994 sampai 2005, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:
TAHUN (n)
PENJUALAN (M3)
(Y)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
33.670,840
41.533,080
41.301,760
25.098,910
26.934,900
28.647,540
41.301,760
13.793,740
29.148,640
10.041,285
16.925,047
25.098,910
Sumber data : PT Kemakmuran Berkah Timber

BAB V

ANALISIS DAN PEMBHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis data mentah yang yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan. Selanjutnya penulis akan melakukan pengujian hipotesis agar dapat diketahui apakah hipotesis diterima apa ditolak.
1. Analisis Data

Daftar Tabel analisis data
Tahun
(N)
Penjualan
(Y)
X
X2
X.Y

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

33.670,840

41.533,080

41.301,760

25.098,910

26.934,900

28.647,540

41.301,760

13.793,740

29.148,640

10.041,285

16.925,047

25.098,910

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

22

18

14

10

6

1

1

6

10

14

18

22

-37.037924

-37.379772

-28.911232

-12.549455

-80.804700

-28.647540

41.301760

41.381220

14.57432

70.288995

15.232542

27.608801
S
33.349,728
0
142
-14.943
2006

Sumber : PT. Kemakmuran Berkah Timber SamarindaY1 = a + b.XAdapun cara mencari “Y1” tersebut adalah sebagai berikut :
Rumus

Dimana :
a = SY
n

b = SXY

SX2

Keterangan rumus :

Y1 : Ramalan penjualan
a : Pembagian antara jumlah keseliruhan data penjualan yang ada “SY ” dengan
jumlah tahun (data) yang dimiliki “n”.
b : Pembagaian antara jumlah perkalian interval dan penjualan “S X.Y ” dengan jumlah interval yang dikuadratkan “SX2 ”
X : Interval waktu
N : Jumlah tahun ( jumlah data reil )
Sebelum kita masuk pada pencarian “ Y ”, terlebih dahulu penulis harus mencari “ a ” dan “ b ” dari rumus tersebut.
a = SY
n

a = 33.349,728 = 2.779,144
12

b = SXY
SX2
b = -14.943 = -105,23
142

Setelah mendapatkan “ a ” dan “ b ” maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :
Y1 = 2.779,144 –105,23. X
2. Pembahasan

Dengan melanjutkan rumus diatas, yaitu meramalkan penjualan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :
X = n
2006 = 2.779.144 + ( - 105,23 ) .13
= 2.779.144 + ( - 1.367,99 )
= 26.423,45BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasrkan uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab I sampai dengan Bab V maka mengemukan secara garis besar kesimpulan dari hasil penelitian dilapangan yaitu sebegai berikut :
1. Penjualan kayu log (bulat) pada tahun 2006 di PT. Kemakmuran Berkah Timber peningkatan sebesar 26.243,45.
2. Berdasrkan perhitungan metode statistik ramalan penjualan dalam laporan ini pada intinya hipotesis yang penulis ajukan karena hasil ramalan penjualan pada tahun 2006 sebesar 26.423,45 meningkat di tahun 2005 sebesar 25.098,910.


B. Saran-saran

1. Untuk penjualan meningkatkan volume Penjualan, maka diharpkan kepada pihak manajemen penjualan agar dapat mengefetif strategi pemasaran dan strategi marketing mix sebagai dasar untuk mengambil strategi dalam usaha pendapatan posisi yang kuat di pasar.
2. Agar setiap perusahaan dapat direlasikan, maka menejer perlu mengarahkan kegaiatan usahanya untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan dan dengan harga yang terjangkau oleh para konsumen dan mampu bersaing dengan perusahaan lain dan akhirnya perusahaan dapat memperoleh laba yang diinginkan.
Demikian kesimpulan dan saran yang kami dapat disajikan dalam penulisan laporan ini.
Sunday, September 17, 2006

Berita Acara Serah Terima Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 6/80/INTERN
Tanggal : 30 Desember 2005
PEKERJAAN : PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER/HARDWARE (MESIN PENGOLAH DATA) BANK INDONESIA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005
Pada hari ini KAMIS Tanggal TIGA PULUH Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU LIMA, yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya dalam hal ini disebut : PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya dalam hal ini tersebut : PIHAK KEDUA
Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :…/…/…/2005 tanggal ….
Desember 2005 dan Berita Acara Selesainya Pekerjaan Nomor :../…/…/2005 tanggal,...
Desember 2005, dengan ini mengadakan Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut :
1. Pengadaan Perangkat Komputer/Hardware Bank Indonesia Samarinda, sesuai dengan Surat Perijinan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : …/.../…/2005 Tanggal, … Desember 2005
2. PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA hingga selesai dalam keadaan baik, baru dan lengkap, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : …/…/…/2005 Tanggal,… Desember 2005
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.
Pihak Pertama, Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen Cv. ……

Nama: …… Nama:……..
Nip: Direksi
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 6/80/INTERN
Tanggal : 30 Desember 2005
PEKERJAAN : PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER/HARDWARE (MESIN PENGOLAH DATA) BANK INDONESIA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005
Pada hari ini KAMIS Tanggal TIGA PULUH Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU LIMA, yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya dalam hal ini disebut : PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :…/…/…/2005 tanggal ….Desember 2005 yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang seperti yang terlampir dibawah ini :
a. Pekerjaan : Pengadaan Komputer/Hadware (Mesin Pengolah Data)
b.Satker :
c. Kontrak : Nomor : ../../../2005
Tanggal,…Desember 2005
d.Harga Borongan :
e. Pelaksana :
f. DIPA :
g. Nomor :
h. Tanggal :
Prestasi Pekerjaan Pengadaan Perangkat Komputer/Hadware (Mesin Pengolah Data) telah mencapai 100 % (seratus persen)
2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Nomor : ../.../…/2005 Tanggal, …Desember 2005 Pasal 4,( empat ) maka kepada rekanan yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar 100 % (seratus persen)
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagai mestinya.
Pihak Pertama, Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen Cv. ……


Nama: ……. Nama:…….
Nip: Direksi
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Nomor : 6/80/INTERN
Tanggal : 30 Desember 2005
PEKERJAAN : PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER/HARDWARE (MESIN PENGOLAH DATA) BANK INDONESIA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005
Pada hari ini KAMIS Tanggal TIGA PULUH Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU LIMA, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jabatan
2. Nama : Jabatan
3. Nama : Jabatan

I. Bersama dengan rekanan telah mengadakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Komputer/Hadware (Mesin Pengolah Data) dengan hasil terlampir.
II. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut, kami berpendapat bahwa pekerjaan Pengadaan Perangkat Komputer/Hadware (Mesin Pengolah Data), sesuai dengan Perjanjian Pelakasanaan Pekerjaan Nomor : …/…/…/2005 Tanggal, …Desember 2005 telah memenuhi syarat dengan prestasi mencapai 100% (seratus persen).
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di samarinda tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagai mestinya.
CV,…… Penerima/Pemeriksa Barang
1. Nama : ……….
2. Nama : ……….
3. Nama : ……….
Direksi


BERITA ACARA SELESAINYA PEKERJAAN
Nomor : 6/80/INTERN
Tanggal : 30 Desember 2005
PEKERJAAN : PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER/HARDWARE (MESIN PENGOLAH DATA) BANK INDONESIA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005
Pada hari ini KAMIS Tanggal TIGA PULUH Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU LIMA, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jabatan
2. Nama : Jabatan
3. Nama : Jabatan

Bersama dengan rekanan telah mengadakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Komputer/Hadware (Mesin Pengolah Data) di atas ternyata semua dalam kondisi baru, baik sehingga dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagai mestinya.
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima/Pemeriksa Barang
1. Nama : ……….
2. Nama : ……….
3. Nama : ……….

Nama:…….
NIP
FORMULIR 1

Formulis Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya

Pengadaan …………………….
Proyek/unit Kerja …………………….
Departement/Lembaga/Pemda …………….
Tahun Anggaran ………….

Tata Cara Pengajuan Beasiswa

Tata Cara Pengajuan Beasiswa

Mengisi Formulir Pendaftaran (Gratis)
Membuat (menulis) Form Data Tambahan Pengajuan/Permintaan Beasiswa dengan JUJUR (Form tersebut ada di bawah ini).
Menyerahkan :
Foto copy KTP (atau kartu identitas lain)
Foto copy Kartu Keluarga atau dokumen sejenis
Untuk Lulusan SMU/SMK/sederajat : 1 lembar copy ijazah
Untuk Lulusan D3, S1, dsb :1 lembar copy Transkrip Nilai dan 1 lembar copy Ijazah
Daftar Riwayat Hidup (CV)
Menyerahkan berkas/dokumen 1, 2, 3 tersebut ke Sekretariat PKSM/P2K di salah satu PTS terkait, dengan salah satu cara berikut ini
diserahkan langsung ke Sekretariat PKSM/P2K PTS tersebut, atau
di Fax ke layanan info 17 Jam, atau
dikirimkan via email ke humas@pts-ptn.net, atau
dikirimkan via POS, ditujukan kepada :
Kabag. Penertiban Pembayaran(a.n. Panitia Perekomendasi Beasiswa)Sekretariat Perkuliahan Karyawan/Program Kuliah Sabtu Minggu................................... (Nama PTS-nya)................................... (Alamat PTS-nya)
Buatlah/ceritakanlah/tulislah dengan JUJUR di satu atau beberapa lembar kertas (diketik atau ditulis tangan) mengenai (dengan urutan) :
Judul : Data Tambahan Pengajuan/Permintaan Beasiswa
Nama Lengkap
Nomor Telepon/HP untuk dihubungi panitia (wajib ditulis/dicantumkan agar memudahkan konfirmasi, bila tidak memiliki telp/HP, maka menggunakan telepon tetangga/famili/rekan/dll).
Minimal 3 nama PTS yang diminati/diinginkan (diurutkan dari yang paling diminati). Bila hanya menuliskan satu atau dua nama PTS saja, maka pengajuan beasiswa ini tidak dapat diproses.
Jurusan yang diminati/diinginkan (boleh lebih dari satu jurusan, diurutkan)
Siapa yang nantinya membiayai sebagian biaya kuliah/pendidikan tersebut (misalnya dibiayai sendiri atau orang tua/wali/famili).
Kondisi finansial (keuangan) yang membiayai (antara lain, berapa penghasilan setiap bulannya, jumlah tanggungan, memiliki rumah/menyewa, memiliki/tidak memiliki kendaraan, dsb-nya.
Ceritakanlah (tulislah) hal-hal lain yang memperjelas kondisi, keinginan/motivasi, dsb-nya, sedemikian rupa sehingga menunjukkan benar-benar sangat memerlukan beasiswa/keringanan tersebut.

FORMULIR PESAN TEMPAT (FORMULIR PENDAFTARAN SEMENTARA) Yth. Panitia PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) Mohon identitas saya ini dicatat sebagai calon mahasiswa di : - Perguruan Tinggi : ___ ISTN ___ UNTAG ___ STIEKU ##) ___ ITI ___ ISTA ___ UP ___ Texmaco - Jurusan yg dipilih : 1. _______________________________________________ S1,D3,S2 #) 2. _______________________________________________ S1,D3,S2 #) - Asal Lulusan : (a) D3/sejenis (c) S1,sejenis (b) SMA,SMK,dll (d) Lainnya sebutkan ____________ #) - Nama Lengkap : __________________________________________________________ - Jenis Kelamin : Pria/Wanita #) - Tempat/Tgl. Lahir : __________________________________________________________ - Perkawinan : Belum / Menikah / Janda/Duda #) - Alamat Rumah/Surat : __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ - RT/RW : __________ Kelurahan : ___________________________________________ - Kecamatan : ___________________________________________________________________ - Kota/Kab. : _______________________________________________ Kode POS : ________ - No. Telp. : _______________________________________________________________ ###) - No. HP : _______________________________________________________________ ###) - e-mail : _________________________________________________________ (jika ada) Keterangan, #) : Isi/Lingkari yang sesuai ##) : Di depan nama PTS-nya diisi dengan angka 1 atau 2 atau 3, dst-nya, yang menunjukkan urutan prioritas PTS yang diminati. (Minimal harus mengisi untuk 3 PTS, bila diisi kurang dari 3 PTS, maka form ini tidak dapat diproses). ###) : Jika tidak mempunyai telepon/HP, maka wajib mencantumkan/menuliskan nomor Telepon/HP rekannya/familinya/kantor/dll, agar memudahkan panitia dalam mengkonfirmasi kembali. _______________, _______________________200___ Calon Mahasiswa, (_______________________________________) Tanda Tangan + Nama Lengkap

Friday, September 15, 2006

PERANAN MAHASISWA POLNES SAMARINDA (Sugi)


PERANAN MAHASISWA DALAM SATU PERUBAHAN
Kategori mahasisiwa sering menjadi perbincangan alot apakah mereka sebagai komponen bangsa yang ada dalam masa transisi yang sedang berkembang menuju kematangan untuk sebuah tanggung jawab besar atau apakah mereka merupakan elemen yang dipundaknya terdapat beban berat dalam menetukan sejarah perjalanan bangsa. Terlepas dari tarik menarik antara kedua kategori tersebut di atas, sejarah perjalanan bangsa, khsusnya disetiap pergantian orde, sejak orde penjajahan, orde lama, orde baru, dan orde reformasi, mahasiswa telah mencatatkan dirinya sebagai barisan terdepan dalam perubahan. Andilnya tidak terbantahkan.


Posisi mahasiswa memang unik. Disatu sisi, mahasiswa menjadi tumpuan harapan bangsa dalam mengawali agenda-agenda perbaikan, perubahan dan kemajuan atau sebagai agen kontrol sosial dan politik, ekonomi dan berbagai dimensi hidup lainnya, tapi disisi lainnya, mereka seringkali merasakan bagaimana negara mengehendakinya agar hanya fokus pada dunia kampus semata: rajin belajar, tidak sering bolos, baca buku di perpustakaan dan mendapatkan IPK yang baik. Tekana semacan ini kemudian mengalir dari berbagai agen-agen negara termasuk orang tua. Aktivitas-aktivitas sosial cendrung dicurigai sebagai upaya perlawanan terhadap negara. Mahasiswa teladan kemudian diasosiasikan terhdap mahasiswa yang punya IPK tinggi, cepat selesai dan cepat bekerja ampuh bagi negara despotis agar mahasiswa sebagai salah satu komponen bangsa tidak lagi sempat berpikir apalagi mengkritis agenda-agendanya.

petrlu ditegaskan, sadar atau tidak sadar, mahasiswa secara alami memiliki kepekaan-kepeakaan sebagai motivasi untuk tidak hanya datang ke kelas, perpustakaan, dan baca buku, tapiiktu merasakan apa yang dirasakan masyarakat sekelilingnya. bahkan, mahasiswa bisa merasakan sebelum masyarakat menyadari akan ketertindasannta.

Kepekaan semacam itulah yang tidak akan menghentikan mahasiswa untuk terus melibatkan diri dalam kerja bersama tanpa perduli akan besar dan bahaya tentang yang dihadapi. Artinya dan makna hidup seorang mahasiswa tergantung pada apakah kepekaan dan idelaismenya masih mereka miliki dan ekspresikan. kehilangan kepekaan dan idelaisme merupakan kehilnangan segalanya. Pemasungan kekebebasan mahasiswa dalam mengekspresikan kepakaan dan idealisme jauh lebih sakit bila dibanding misalnya seorang presiden, gubernur, bupati atau walikota yang dicopot dari jabatannya. Hanya saja mahasiswa tidak memiliki kekuatan apa sehingga kesakitan yang dirasakan jarang tampak.

Seperti apa kerja mahasiswa? Mahasiswa dalam fungsi sebagai agen kontrol, akan terjun langsung atau melakukan aktivitas kongrit bila misalnya pemerintah, Birokrasi tidak menjalankan tugas muliannya sebagai abdi rakyat (Mahasiswa harus sadar bahwa keterlibatan dalam proses demokratisasi adalah penting).

Pada akhirnya, mahasiswa adalah bagian dari bangsa. keterlibatannya dalam proses pembangunan bangsa sama pentingnya dengan pemerintah, partai-partai politik, LSM dan kelompok-kelompok lain. Secara formal, mahasiswa memang tidak termasuk dalam struktur atau sistem politik yang kita jalankan sekarang, tapi kerja-kerja mahasiswa di masyarakat tetap uregen dan uregensnya sama dengan program-program dan kerja-kerja komponene bangsa yang lain, termasuk pemerintah

Mahasiswa bukan "lawan" siapa-siapa tapi juga bukan "kawan' siapa-siapa. Musuh mahasiswa adalah ketimpangan dan kawan mahasiswa adalah idealitas.

Aktivitas Penanganan Room Linen (Ajeng Widhiati

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah
Kota Samarinda adalah Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur yang terletak dibagian hilir sungai Timur Kota Samarinda merupakan pusat-pusat dari berbagai daerah dan pihak melakukan aktivitasnya, kota Samarinda memiliki beberapa daerah yang berada dipedalaman-pedalaman dan untuk menempuhnya diperlukan waktu sekian jam bahkan berhari-hari untuk bisa tiba di pusat kota banyak daerah-daerah yang letaknya sangat jauh atau terletak di hulu sungai memerlukan tranportasi yang dapat mengantarkan mereka untuk bisa sampai dikota dengan memiliki berbagai tujuan dan keperluan yang terkadang mendesak mereka untuk melakukan perjalanan kepusat-pusat kota, kesulitan itu tidak hanya dari segi faktor jarak melainkan transportasi yang terkadang tidak mendukung untuk melakukan perjalanan bila menempuh jalur air pasang surutnya air mempengaruhi kapal untuk melakukan perjalanan sehingga mereka harus menunggu sampai bisa kembali melakukan perjalanan.
Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk bisa kembali kedaerahnya dalam waktu yang singkat karena transportasi yang susah, karena mereka yang tidak mempunyai sanak famili dikota secara tidak langsung memerlukan tempat untuk bisa beristirahat atau tempat menginap sementara, tidak hanya mereka yang sekedar memiliki urusan saja, masa-masa untuk menghabiskan liburan pun terkadang dilakukan dengan melakukan perjalanan atau menginap di suatu hotel yang sesuai bagi mereka. Tempat yang strategis sangat banyak diminati banyak orang seperti daerah yang dekat dengan pelabuhan, pasar tradisional, Mall, dan terminal angkutan yang mudah dijangkau oleh orang-orang, karena bisa memudahkan segala tujuan dan urusan perjalanan mereka.
Pembangunan sektor pariwisata adalah bagian dari upaya pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Dengan berhasilnya upaya pembangunan dari sektor pariwisata yang diupayakan oleh pemerintah sangat membantu devisa suatu daerah khususnya Kalimantan Timur. Pembangunan sektor pariwisata terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia hal ini dapat dilihat dari pembangunan hotel, tempat hiburan, restoran sebagai sarana untuk memenuhi keinginan wisatawan dalam menghabiskan masa-masa liburannya.
Begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur yang sedang berusaha membangun usaha yang bergerak dibidang perhotelan, objek wisata, tempat hiburan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin berkunjung ke Kalimantan Timur khususnya Samarinda bagi wisatawan yang ingin melakukan kegiatan liburan atau kegiatan bisnis. Kalimantan Timur yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dengan, flora, fauna, dan memiliki adat budaya yang unik sehingga menjadikan Kalimantan Timur layak untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar negeri. Dalam perkembangan lebih lanjut kepariwisataan didukung oleh sarana dan prasarana antara lain, akomodasi, transportasi, serta biro perjalanan. Demikian juga yang terjadi dalam pariwisata,saat ini ini kepariwisataan Kalimantan Timur sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya akomodasi dibangun, bertambahnya jumlah restoran, tranportasi, tempat penukaran uang asing, atraksi wisata,cinderamata, dan biro perjalanan semua hal ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam industri pariwisata.
Salah satu penunjang dunia pariwisata di Kalimantan Timur adalah hotel sebagai sarana akomodasi. Perhotelan adalah jenis perusahaan yang tujuan utamanya memberikan pelayanan yang memuaskan para tamu munculnya bermacam-macam usaha jasa perhotelan mengakibatkan timbulnya persaingan dalam penjualan produk hotel, oleh karena itu sudah selayaknya tamu mendapatkan pelayanan yang baik serta keramah-tamahan dari pihak hotel sehingga tamu merasa betah dihotel. Layanan yang diberikan tersebut merupakan kewajiban dari karyawan hotel, karena bergerak dalam usaha jasa karena itu service sangat diperlukan guna menarik simpati pelanggan.
Hotel MJ (marga jaya) merupakan salah satu tempat yang memilki pelayanan laundry, mengingat pentingnya departement laundry dalam hotel di karenakan permintaan tamu yang menginap dihotel sangatlah beragam yang salah satunya termasuk adanya tamu yang ingin melaundrykan pakaian mereka, selain itu dengan adanya departement laundry juga bisa mendatangakan keuntungan didalam hotel itu sendiri, selain mendapatkan keuntungan langsung dari sekian tamu yang menggunakan jasa laundry didalam hotel juga mendukung kelancaran segala aktivitas daripada karyawan hotel itu sendiri khususnya karyawan laundry section.
Housekeeping depatement merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu sebab housekeeping departement adalah bagian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, serta kenyamanan diseluruh areal hotel.
Housekeeping departement dibagi menjadi beberapa seksi dalam housekeeping depatement yaitu:
1. Floor section
2. Houseman section
3. Linen section
4. Laundry section
Laundry section yang dalam bidang khususnya adalah merawat semua bahan-bahan textile yang menjadi milik hotel, harus senantiasa melakukan operasinya sesuai dengan rencana kerja, baik harian, mingguan, dan bulanan yang telah ditentukan oleh pimpinan. Pimpinan menentukan rencana kerja tersebut sesuai dengan segala aktivitas yang dihadapi, karena sedikit kelalaian dalam mengerjakan rencana kerja, tentu saja segala aktivitas yang telah dibuat akan mengalami suatu hambatan, yang akan langsung mendeskreditkan bagian laundry tersebut.
Segala bentuk aktivitas yang dilakukan harus memiliki tanggung jawab yang besar dan kerja sama yang tinggi antar setiap karyawan departement, penanganan pada linen-linen hotel khususnya room linen yaitu linen-linen yang berada didalam kamar seperti sheet, pillow case, bath towel, bath mate, harus dilakukan sesuai dengan aktivitas yang biasa dilakukan.
Dari mulai pengiriman linen kotor dari linen attendant ke laundry, kemudian diterima oleh cheker untuk digolongkan kemasing-masing jenis linen, setelah itu diserahkan ke seksi washer untuk diselesaikan dari tahap penyabunan, pembilasan hingga pengeringan dilakukan oleh washer, setelah proses selesai linen itu diserahkan ke seksi presser untuk dirapikan dan diserahkan ke linen attendant untuk disimpan di linen room. Standar yang digunakan ada bermacam-macam jenis standar salah satunya standar peraturan dan ketentuan bagi pelaksana yang meliputi segala aspek yang berkaitan administrasi antara para pelaksana, disiplin dan sebagainya. Standar penanganan room linen yang digunakan oleh Hotel MJ dengan standar penanganan room linen yang digunakan oleh hotel lain atau pun menurut teori tidak sama. Perbedaan penanganan room linen inilah yang akan dibahas pada bab selanjutnya dengan melakukakan perbandingan antara teori dan Hotel MJ perbandingan mengenai alur kegiatan penanganan room linen, peralatan dan perlengkapan, Chemical yang digunakan dan lain sebagainya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi oleh Hotel MJ adalah “Standar Kegiatan penanganan room linen pada laundry di Hotel MJ.”
1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan
1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Diploma III di PoliteknikNegeri Samarinda.
2. Mengetahui aktivitas penanganan room linen pada laundry di Hotel MJ
3. Mengetahui mekanisme kerja yang ada di setiap department-department khususnya department laundry.
1.4 Kegunaan Praktek Kerja Lapangan
1. Untuk mengetahui antara praktek kerja lapangan dan teori yang telah didapat selama dibangku kuliah.
2. Menambah pengalaman kerja di dunia perhotelan khususnya Housekepping department.
3. Sebagai syarat studi untuk kelulusan pada Program Studi Pariwisata Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Samarinda.
4. Untuk mempererat hubungan kerjasama antara Politeknik Negeri Samarinda dengan Hotel MJ Samarinda.

1.5 Objek dan Jangka Waktu PKL
a. Dalam melaksanakan Praktek Keja Lapangan
Objek penulisan tugas akhir ini dilakukan pada Hotel MJ yang berlokasi di jalan Khm. Khalid No 01 Samarinda.

b. Jangka waktu PKL
Pada bulan pertama mahasiswa ditempatkan di bagian section laundry, bulan Sepetember mahasiswa ditempatkan di coffe shop, bulan Oktober mahasiswa ditempatkan di Accounting, bulan November mahasiswa ditempatkan di house keeping, bulan Desember mahasiswa kembali di tempatkan di Coffe Shop sampai pada bulan Januari akhir, dengan berakhirnya bulan Januari maka berakhir pula masa PKL yang ditentukan oleh pihak politeknik.
1.6 Metode Pengupulan Data.
Guna memperoleh dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:
1. Interview
Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu data yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan dan kebijaksanaan, data tentang laundry dan kebijaksanaan yang ditempuh antara lain yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, data tentang laundry dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak hotel.
2. Observasi
Salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini pengamatan dilakukan terhadap kondisi fisik perusahaan yaitu gedung dan fasilitas yang tersedia.
3. Studi Pustaka
Cara pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan catatan buku atau laporan perusahaan dalam satu periode antara lain yaitu:
a. Data fasilitas di laundry.
b. Data peralatan laundry.
c. Data tarif laundry.
d. Aktivitas laundry.
e. Data Penggunaan sabun beserta jenisnya.
f. Data perusahaan.


2.5 Sistematika Penulisan
Adapun dalam sistem penulisan mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan yaitu:
Bab I : Latar Belakang
Masalah yang berisi sekilas tentang daerah atau umum dan yang akan menjurus kepada alasan pengambilan judul, rumusan masalah, tujuan melakukan pkl, manfaat, objek dan jangka waktu, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
BabII : Tinjauan Pustaka
Yang memuat tentang pengertian hotel, pengertian laundry, pengertian aktivitas, penanganan, room linen pada laundry, peralatan dan perlengakapan yang dgunakan dilaundry dan penggunaan sabun beserta jenisnya.
Bab III : Gambaran Umum
Pada bab ini diceritakan tentang sejarah berdirinya perusahaan dan hal-hal yang menyangkut tentang perusahaan yaitu dari struktur organisasi, kepegawain, kegiatan usaha Hotel MJ, fasilitas Hotel MJ, keadaan laundry, dan jumlah staff yang dimiliki oleh Hotel MJ.
Bab IV : Pembahasan
Pada bab ini membahas dari apa judul yang diambil yaitu Aktivitas Penanganan Room Linen Pada Laundry.
Bab V : Kesimpulan
Berisi tentang kesimpulan dari semua bab dan saran-saran yang ditujukan pada Hotel MJ.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Pengertian Hotel
Kata hotel berasal dari bahasa latin, yaitu hospitium, artiya ruangan tamu yang berada dalam monastery. Kata hospitium dipadukan dengan kata hospes dari bahasa prancise menjadi hospice. Dalam perkembangannya, kata hospice berubah menjadi kata hostel. Lambat laun huruf “s” pada kata hostel tersebut dihilangkan oleh banyak orang, sehingga menjadi sebuah kata hotel.
1. Menurut Agus Nawar dalam bukunya Operasional tata graha Hotel (Hotel House Keeping Operasional ), (2000:7) adalah
“Hotel merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada tamu Hotel,baik secara fisik, psikologi, maupun keamanan selama tamu berada didalam hotel atau menggunakan fasilitas di Hotel”.
2. Menurut, I.G.K Djanuraga (1988:1) menyatakan bahwa:
“Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil yang disediakan kepada orang yang membutuhkannya untuk mendaptkan pelayanan penginapan, makanan, dan minuman.
Dari kedua pendapat tersebut, jelas bahwa hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara komersil, yang menyadiakan fasilitas pelayanan penginapan, makan, dan minum kepada para tamu dan penyediaan jasa laundry kepada para tamu yang tinggal untuk sementara waktu ditempat tersebut.
3. Agus Nawar dalam bukunya Operasional Tata Graha Hotel ( Hotel House Keeping Operasional ), (2000: 7) adalah
“Hotel merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada tamu Hotel, baik secara fisik, psikologi, maupun keamanan selama tamu berada didalam hotel atau menggunakan fasilitas di Hotel”.
Disamping itu pula pengertian hotel secara umum yaitu sebuah bangunan yang dikelola secara komersil yang menyediakan pelayanan akomodasi , makanan dan minuman, dan jasa laundry .
2.2 Pengertian Housekeeping Department.
Dari beberapa pengertian yang ada di hotel, maka penulis akan lebih banyak menguraikan tentang housekeeping department. Pengertian housekeeping menurut beberapa ahli sebagai berikut :
1) Menurut Aan Surachalan Dimyati Pengetahuan Dasar Hotel (1989 : 67)
“Housekeeping adalah bagian yang bertugas memelihara kebersihan, kerapaian dan kelengkapan kamar–kamar tamu, restoran, bar dan tempat – tempat umumdalam hotel, termasuk tempat–tempat untuk karyawan, kecuali tempat–tempat yang menjadi tanggung jawab standar misalnya kitchen area “.


2) Menurut Agusnawar, A.Md, Par Operasioanal Tata Graha Hotel (2002:2 )
“Housekeeping adalah bagian tau departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar rumah (hotel) tersebut tampak rapi, bersih, menarik dan menyenangkan bagi penghuni “.
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ”Housekeeping Department adalah department yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, perawatan kamar serta sarana-sarana umum dalam lingkungan hotel”.
2.3 Struktur Organisasi Housekeeping Departement
a. Leader Housekeeper
Tugas seorang housekeeper antara lain :
1). Mengarahkan dan mengawasi seluruh bawahan secara langsung serta
mengontrol operasional sehari-hari di housekeeping, sehingga berjalan
lancar.
2). Bertanggung jawab atas pengeluaran semua biaya untuk keperluan
operasianal housekeeping yang meliputi pembelian alat-alat atau bahan
pembersih, lena.
b. Chef leader Housekeeper
Tugas seorang assistant housekeeper antara lain :
1) Menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab housekeeper, apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya.
2) Mengontrol hasil kerja bawahan.
3) Menyelesaikan masalah yang timbul di housekeeping department.
c. Floor Supervisor
Tugas dari floor supervisor antara lain :
1). Mengadakan briefing dengan roomboy / maid mengenai hal yang
menyangkut keadaan tamu, misalnya: tamu Very Important Person
(VIP ), kamar yang harus segera dibersihkan.
2). Mengawasi dan mengontrol pekerjaan roomboy / maid, sehingga dapat
berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan
tugas.
3). Mengecek dan meneliti hasil kerja atau perbaikan yang dilakukan oleh
engineering.
d. Head Houseman
Tugas dari head houseman antara lain :
1). Mengawasi dan mengkoodinir para houseman agar dapat menjalankan
tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2). Membina, mengarahkan dan melatih bawahan agar terampil pada
bidang pekerjaanya.
e. Chef Laundry
Tugas dari chef laundry antara lain:
1). Mengadakan pengecekan pemeliharaan mesin-mesin laundry dan
melaporkan setiap terjadi kerusakan.
2). Mengawasi penggunaan laundry supplies serta melaporkan kepada
atasan apabila persediaan telah menipis.
3). Memeriksa hasil cucian.
f. Roomboy / Maid.
Tugas dari roomboy / maid antara lain:
1). Memeriksa status kamar.
2). Memeriksa kelengkapan kamar check - out dan melaporkan ke room
office.
3). Mengecek kondisi kamar tamu.
4). Memeriksa isi minibar disetiap kamar.
g. Linen attendant
Tugas dari linen attendant yaitu:
1). Menerima cucian kotor baik dari roomboy maupun dari tamu
2). Mengantar cucian kotor ke room laundry
3). Mengantar linen, pakaian tamu ke ruang linen room dan kamar tamu
h. Cheker
Tugas dari cheker antara lain :
1). Mencatat dan menghitung jumlah linen room, guest laundry serta
uniform employee yang akan dicuci.
2). Memisahkan jenis maupun bahan yang akan dicuci.
i. Washer
Tugas dari washer ialah bertanggung jawab seluruh proses pekerjaan washing dan extrac hingga siap untuk diserahkan pada presser .


j. Mungler
Tugas dari seorang presser ialah bertanggung jawab atas seluruh proses pelicinan room linen, seragam karyawan, pakaian-pakaian termasuk linen dengan menggunakan flat ioner atau setrika roll.
2.4 Pengertian laundry
Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian Laundry
1. Menurut Sihite Richard,S.Sos dalam bukunya laundry and dry cleaning (2000:hal 4)
“Untuk merawat semua bahan – bahan textile yang menjadi milik hotel, harus senantiasa melakukan operasinya sesuai dengan rencana kerja, baik secara harian maupun secara bulanan yang telah ditentukan oleh pimpinan”.
2. Menurut Rumekso, SE dalam bukunya Housekeeping Hotel (2001:1)
“Laundry and dry cleanning section adalah salah satu bagian dalam Housekeeping Departement yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan kepadanya”.
3. Menurut Agustinus Darsono dalam bukunya Tata Graha Hotel (Housekeeping)
“Laundry adalah bagian hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik itu pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun linen-linen hotel.
Dari ketiga pengertian diatas penulis mencoba menyimpulkan bahwa pengertian laundry section adalah bagian hotel yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan kepadanya, baik cucian tamu, seragam karyawan maupun linen-linen hotel.
Menurut Rumekso, Se dalam bukunya housekeeping hotel (2001:1) cucian-cucian dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu:
1. Guest laundry
guest laundry adalah cucian yang berasal dari para tamu, seperti :
a) Tamu yang menginap di hotel tersebut (in side guest )
b) Tamu yang sedang tidak menginap didalam hotel tersebut (out side laundry).
c) Para pelanggan, seperti para pengusaha, para pejabat instansi pemerintah dan lain-lain yang sering mencucikan Pakainnya, bed cover, blanket, maupun curtain ke hotel karena mereka tidak memiliki mesin yamg memadai.
2. House Laundry
House laundry adalah segala macam cucian milik hotel yang
terdiri dari :
a) Linen supplies yang digunakan oleh Housekeeping Departement (floor section), antara lain sheets, pillow case, blanket, bed skirt, bed pad, bed cover, curtain dan bath towel.
b) Linen supplies yang digunakan Food & Baverage Departement, seperti table cloth, multon, napkin, place, mat/tray mat, apron, table skirting, glass towel, kitchen
c) Uniform milik seluruh karyawan hotel. Cucian yang disebut non revenue producting works karena tidak menghasilkan. uang secara langsung, tetapi merupakan sarana pendukung pelayanan terhadap tamu.
Secara tidak langsung house laundry tidak dapat mengahasilkan uang seperti guest laundry namun apa yang dihasilkan dari proses pencucian dirasakan langsung oleh tamu yang menginap dihotel tersebut. Masih berkaitan dengan room linen proses penanganan room linen dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:
1. washing laundry berarti proses pembersihan dari kotoran-kotoran yang melekat pada kain dengan cara dicuci.
2. Dry tumbler proses pengeringan dari linen-linen yang sudah dicuci unutk jenis pillow case,bath towel., bath mate.
3. Rool ironer mesin yang digunakan untuk melicinkan linen-linen sepert sheet twin dan double, pillow case.
2.5 Struktur Organisasi Departement Laundry menurut Sihite Richrad, S.sos dalam bukunya Laundry and Dry Cleaning (2001:1) tugas dan tanggung jawab laundry section antara lain:
a. Chef laundry
Tugas dari chef laundry antara lain:
- Mengadakan pengecekan dan pemeliharaan mesin-mesin laundry dan melaporkan setiap terjadi kerusakan.
- Mengawasi pelakasanaan pekerjaan bawahan dan memberikan bimbingan, mengarahkan serta memberi teguran bila perlu.
- Mengawasi penggunaan laundry supplies serta melaporkan kepada atasan bila persediaan telah menipis.
- Memeriksa hasil cucian.
b. Linen checker
Tugas dan tanggung jawab linen checker:
- Bertanggung jawab atas penerimaan cucian, dan seragam karyawan.
- Mengirim linen, cucian tamu dan seragam karyawan yang kotor ke laundry.
- Linen yang sudah diproses dikirimkan kembali ke General Linen Room (GRL).
- Membuat laporan harian setiap jenis linen yang masuk kedalam laundry dan yang dikirimkan ke general linen room dalam keadaan bersih,laporan ini harus dibuat setiap harinya dan diserahkan ke office unutk diperiksa dan dibukukan.
c. Uniform checker
tugas dan tanggung jawab uniform checker:
- Membagikan uniform tersebut yang mana harus dikerjakan oleh laundry dan yang mana harus dikerjakan oleh drycleaning,dan mengirimkannya kepada seksi yang bersangkutan dengan surat pengiriman.
- Pembuatan code daru uniform pegawai ditentukan sendiri oleh uniform room, namun laundry uniform cecker harus mengerti akan code-code tersebut.
- Membuat laporan harian lengkap mengenai tugas-tugas yang dikerjakan.
d. Washer
Tugas dan tanggung jawab dari washer:
- Mencatat dan menghitung kembali jumlah linen, seragam karyawan, dari linen cecker.
- Memisahkan jenis-jenis linen dan bahan yang akan dicuci.
- Melaksanakan pencucian linen dan, seragam karyawan.
- Mengeringkan linen- linen, cucian tamu, seragam karyawan yang telah dicuci.
- Mengeluarkan pakaian-pakaian yang sudah dikeringkan dari dry tumbler
- Memberikan semua cucian kepada petugas pressing atau mungler
- Menyerahkan cucian yang halus dan tipis setelah dicuci kemudian digantung, bila sudah kering diserahkan kepada presser agar disetrika.
e. Mungler
Tugas dan tanggung jawab dari mungler:
- Menerima cucian dari washman
- Melakukan penyetrikan terhadap baju tamu, dan seragam karyawan
- Melakukan penyetrikaan berbentuk lembaran, seperti: sheet, pillow case, bath towel, bath mate. Seksi mungler terbagi menjadi beberapa seksi diantaranya:
- Tukang kebut : Semua linen harus dikebut terlebih dahulu untuk mengurangi kumalan yang terjadi oleh karena pencucian dan peng-extract-an dan agar dapat diletakan pada sisi mesin agar pemasukannya tepat pada roll dalam keadaan lurus).
- Tukang pemberi : Adalah yang memasukan ke mesin roll ironer dengan baik dan tepat sehingga keluarnya rapi dan teratur.
- Tukang lipat : Adalah yang melipat linen pada lipatan yang telah ditentukan yang diterimanya dari tukang pemberi. selanjutnya menyusun linen-linen tersebut pada bilangan yang telah ditentukan hingga tersusun baik agar memudahkan linen cecker untuk menghitung dan mengangkutnya dalam pengirimannya ke general
- Tukang lipat handuk :Pekerjaan ini adalah lanjutan daripada pekerjaan seorang pekerja pengeringan handuk, dimana tukang lipatnya dilakukan oleh petugas khusus mangler.
f. Presser Uniform
Tugas dan tanggung jawab presser uniform
- Presser harus tahu cara melicinkan jas, celana, dress, blouse, atau sesuai dengan jenis pakaian-pakaian istimewa atau pakaian yang keadaan biasa.
- Presser harus faham cara melicinkan bahan-bahan yang berbagai jenis, sebab belum tentu semua bahan tersebut mempunyai sifat yang sama dan menghendaki perlakuan yang sama, misalnya sutera atau beluderu.
- Presser harus mampu menjaga dan memelihara mesin dan juga areanya serta tangannya untuk selalu dalam keadaan yang bersih, sehingga pakaian yang telah dicuci bersih tidak menjadi kotor kembali oleh mesin atau tangannya.
- Presser selain memperhatikan kebersihan alat kerjanya dan tangannya juga harus menjaga bahwa lantai di bawah mesinnya pun harus dalam keadaan bersih, dan semua gantungan pakaian yang digunakan untuk menggantungkan pakaian yang sudah dilicinkan juga harus didalam keadaan bersih, serta cara menggantungkannya supaya kelicinan pakaian tidak atau kumal kembali.


2.6 Pengertian Aktivitas, Penanganan, dan Room Linen
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari aktivitas adalah:
“Keaktivan, kegiatan, kesibukan kerja atau salah satu kegiatan kerja yang di laksanakan ditiap bagian di dalam perusahaan “.
Sedangkan arti Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: Kata penanganan diadopsi dari kata “tangan” yang diaplikasikan oleh banyak orang menjadi sebuah kata “menangani” yang artinya bisa menjadi sebuah fungsi Yaitu:
1. Mengatur jalannya rencana-rencana kerja yamg telah diprogaram.
2. Mengontrol pekerjaan yang menjadi aktivitas karyawan.
3. Sebagai pertanggung jawaban atas pekerjaan yang di emban.
4. Sebagai usaha yang berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.
Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari aktivitas penanganan itu adalah “suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan untuk mengatur dan mengontrol jalannya sebuah pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan”.
Menurut kamus besar bahasa inggris arti dari room dan linen bila diartikan satu persatu yaitu: room yang berarti kamar, ruangan, atau sekat dan arti dari linen atau linan adalah bahan-bahan textile atau nama suatu jenis kain yang cenderung lebih tebal dan digunakan oleh banyak orang untuk seprai, gorden dan lain sebagainya, jika kedua kata itu digabung maka dapat disimpulakan pengertian dari room linen adalah “segala bahan-bahan textile yang digunakan sebagai pelengkap fasilitas kamar hotel”.
Jadi bila arti akivitas, penanganan, dan room linen digabung akan didapat pengertian yaitu “sebuah kegiatan untuk menangani linen-linen yang berada didalam kamar dengan aturan yang telah ditetapkan hotel guna mencapai sutau tujuan.
Perlengkapan - perlengkapan yang dibutuhkan di laundry yaitu :
a. Telepon sebagai alat komunikasi
b. Log Book Laundry
c. Meja untuk meletakan linen bersih
d. Rak untuk cucian tamu dan laundry bag
e. Gantungan untuk cucian tamu (hanger)
f. Bak-bak plastik tempat meletakkan cucian basah
g. Ember plastik tempat meletakkan cucian basah
h. Meja tulis
i. Lemari obat –obat pembersih
j. Polymark tape (pita untuk tanda pada cucian tamu)
k. Cellulose tape (plester plastik)
l. Laundry bag (tas tempat laundry)
m. Plastik bag (plastik untuk pembungkus cucuian)
Macam –macam perlatan yang digunakan dilaundry
Menurut Richard Sihite, S.Sos adalah:
1. Marker Machine (mesin pemberi tanda )
2. Washing Machine (mesin cuci )
3. Extraktor Machine (mesin pemeras cucian)
4. Dry Tumbler Machine (mesin pengering)
5. Flat Roll Ironer (setrika press)
6. Hand Pressing (setrika tangan)
Obat-obat pembersih yang digunakan di laundry
Menurut Richard Sihite, S.Sos adalah :
1. Air : Air yang berkualitas “air minum” yaitu yang kadar airnya H7.
2. Bleach : Zat pemutih, khusus untuk pakaian yang berwarna putih
3. Sour : Zat kimiayang berfungsi untuk menetralisir bleach
4. Deterjen : Obat pembersih berupa sabun bubuk
5. Alkali : Memiliki zat pembasmi kuman
6. ACA : Anti Corrosin agent additive ( zat pencegah karat pada mesin-mesin dan cucian ( rootsketing / kancing )
Jenis–jenis formulir di laundry menurut Agus Nawar Operasional Tata Graha Hotel (2000) adalah:
a. Laundry list (daftar cucian)
b. Pressing list (daftar yang disetrika)
c. Order taker book (buku untuk mencatat pengiriman cucian kotor)
d. Linen laundry slip (formulir untuk mencatat pengiriman dan pengembalian cucian linen di linen room atau laundry)
e. Uniform laundry list (daftar cucian seragam)
f. Linen inventory (formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan pengiriman dan pengembalian linen-linen di laundry maupun di linen room)
g. Lost and damage (formulir untuk mencatat dan melaporkan linen yang yang hilang maupun rusak)
h. Repair and maintenace (formulir yang digunakan untuk dan melaporkan kerusakan–kerusakan yang terjadi pada mesin-masin di laundry)
i. Puchase request (formulir yang digunakan untuk mengajukan permintaan apabila barang–barang yang dibutuhkan di laundry habis dan ditanda tangani oleh manager, segera dikirim ke seksi pembelian (purchasing).
Menurut Rumekso, SE dalam bukunya HouseKeeping Hotel (2001:1) hubungan kerja laundry dengan bagian lain yaitu:
Karena besarnya tanggung jawab laundry baik pada tamu maupun hotel, maka pihak laundry perlu bekerja sama dengan bagian-bagian lain di hotel yaitu enginering, purchasing, housekeeping, personalia, dan food and beverage.
1) Engineering
Engineering adalah bagian yang mensuplai penggunaan listrik, air panas, serta pemeliharaan dan perbaikan alat-alat dalam ini adalah alat-alat yang mendukung operasional laundry.
2) Puchasing
Bagian yang membeli kebutuhan alat-alat dan obat-obatan pencuci yang dibutuhkan laundry, misalnya:
a. laundry bag
b. laundry list
c. chemical
d. hanger
e. plastik pembungkus
3) Housekeeping (tata graha)
Hubungan kerja laundry dengan housekeeping terutama menyangkut pengambilan dan pengiriman cucian tamu. selain itu, housekeeping adalah bagian/seksi yang paling banyak menggunakan linen-linen terutama untuk kamar-kamar sehingga masalah pencucian linen, menjadi tanggung jawab bagian laundry pula.
4) Personalia
Hubungan kerja antara bagian laundry dengan personalia adalah menyangkut kepegawaian, misalnya gaji karyawan, pengadaan karyawan, pembayaran lembur, pengangkatan karyawan dan sebagainya.
5) Food and Beverage
Bagian yang juga menggunakan linen-linen misalnya:
a. Table cloth
b. Table mad
c. Napkin

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Hotel MJ
Sejarah singkat Hotel MJ (Marga Jaya) Samarinda dimulai pada tahun 1997, Bapak Marga Jaya membangun sebuah hotel melati tiga (III) dengan fasilitas hotel bintang I Hotel MJ terletak Khm. Khalid No 1 Samarinda, asal nama hotel ini diambil dari nama Marga mereka yaitu Marga Jaya yang kemudian disingkat menjadi MJ.
Dalam tahapan pembangunannya memerlukan waktu selama dua tahun. Hotel MJ merupakan standar pelayanan jasa Internasional yang ada di Samarinda pada tahun 1999 tahapan pembangunanya selasai dan pada bulan November diadakan peresmian.
Perpaduan antara arsitektur modern dengan desain interior khas daerah memberikan kesan tersendiri dari hotel ini dengan demikian kehadiran Hotel MJ diharapkan menjadi penunjang perkembangan pariwisata dan kegiatan bisnis serta menjadi kebanggan warga Samarinda.
Dan pada tahun 2006 Hotel MJ berubah menjadi hotel bintang satu (1) samarinda ditatapkan oleh PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia) tingkat Samarinda-Kalimantan Timur. Hingga saat ini Hotel MJ masih terus berusaha meningkatkan mutu dan pelayanan untuk lebih menarik para konsumen.


3.2 Struktur Organisasi
Adapun dengan dibuatnya struktur organisasi di Hotel MJ ini maka dengan mudah untuk mengetahui tugas yang diemban oleh seorang karyawan pada Hotel MJ di Samarinda dan dapat mengetahui pekerjaan masing-masing tanpa menggangu pekerjaan dari karyawan dari departemen lain sehingga tugas dan kewajiban dapat berjalan dengan baik.
Adapun uraian jabatan sebagai berikut:
1. General Manager
a. Melakukan kegiatan administrasi karyawan hotel.
b. Membuat planning, staffing, controlling
c. Mengurus masalah gaji karyawan
2. Accounting department
Secara garis besar department ini melayani masalah keuangan dan administrasi, untuk menjadi seorang accounting diperlukan orang yang jujur, tegas dan berwibawa, serta penuh tanggung jawab.
Accounting menangani:
a. Menyiapkan laporan keuangan bulanan dan tahunan
b. Mengendalikan biaya pengeluaran hotel
c. Membantu manajemen dalam kegiatan keuangan untuk mencapai target
d. Membuat budget dan perhitungan pajak
3. Marketing department
a. Mengatur masalah penjulan
b. Bekerja sama dengan kantor-kantor penerbangan, agen-agen, taksi dan lembaga lainnya untuk kepentingan hotel.
4. Front Office departement
Merupakan bagian yang paling awal berhadapan dengan tamu mulai tamu check-in sampai tamu check-out.
Sub department yang ada di front office:
a. Front office
b. Receptionist
c. Cashier
d. Bell boy
5. House Keeping departement
Department housekeeping membawahi
a. Supervisor
b. Housekeeping chief leader
c. Laundry
d. Roomboy
e. Houseman
6. Food and beverage departement
Merupakan departement yang menjual pelayanan jasa makan dan minuman, bagian ini membawahi:
a. Captain
b. Waiters
7. Enggineering Dapartement
Bertugas mengurusi fasilitas-fasilitas yang ada dihotel antara lain:
a. Eletrik
b. Machinery
8. Security Departement
Bertugas menjaga keamanan seluruh departement yang ada dihotel.
Tabel 3.3
Data jumlah karyawan Hotel MJ
Jabatan
Jumlah Kayawan
Manager
1
Assistant manager
1
Front office cashier
2
Operator
3
Receptionist
5
Bell boy
2
Food and baverage
11
Food and baverage produc
8
Leader housekeeping
1
Shift leader
1
Roomboy
9
Adiministrasi housekeeping
3
Houseman
5
Laundry supervisor
1
Karyawan laundry
8
Maintenance
6
Security
7
Accounting
4
Agen
6
Sumber data: Hotel MJ Samarinda 2006
3.3 Kepegawaian
Kepegawaian yang terdapat di Hotel MJ meliputi:
1. Penerimaan pegawai atau pengadaan tenaga kerja berdasarkan atas:
a. Lamaran pekerjaan yang masuk atau yang diterima
b. Apabila lamaran pekerjaan diterima atau sesuai dengan kebutuhan hotel, maka manajemen hotel akan segera membuat surat panggil yang ditunjukan untuk si pelamar pekerjaan.
c. Mengadakan tes secara tertulis dan tes wawancara langsung
d. Bila ternyata lulus atau diterima, pegawai baru tersebut disalurkan pada bagian atau departemen yang sesuai keahliannya.
2. Pengembangan Pegawai
Hotel MJ Samarinda usahanya bersifat perseorangan, maka direksi atau pemiliknya berkuasa penuh atas kelancaran jalannya usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan sebagai peraturan,
3.4 Kegiatan Usaha Hotel MJ
Di Hotel MJ ada terdapat beberapa kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:
3.4.1 Usaha Jasa Penginapan.
Hotel MJ bergerak di bidang jasa pelayanan khusus perhotelan. Kegiatan utama sebuah hotel adalah menjual kamar, boleh dikatakan bahwa pemasukan (income) sebuah hotel adalah dari hasil penjualan kamar.
Hotel MJ dibangun dengan kapasitas 74 kamar, terdiri dari:

a. Standard Room
Sebanyak 2 kamar, setiap kamar terdapat dua buah tempat tidur (twin bed). Dengan fasilitas AC (air conditioner), televisi, telepon, termos, lemari pakaian, dan kamar mandi shower.
b. Superior Room
Sebanyak 12 kamar, fasilitas sama seperti kamar standard hanya ditambah dengan Minibar.
c. Deluxe Room
Sebanyak 52 kamar dengan fasilitas kamar terdapat tempat tidur, AC (air conditioner), televisi, telepon, minibar, termos dan kamar mandi yang mempunyai dua (2) shower.
d. Junior Suite
Sebanyak 3 kamar dengan fasilitas yang sama dengan Deluxe Room perbedaanya hanya ukuran kamar yang lebih besar.
e. Suite Room
Sebanyak 3 kamar, dengan fasilitas istimewa, kamar mandi dilengkapi Bathub dan ukuran ruangan yang lebih besar dari Junior Suite.
Adapun fasilitas perlengkap yang ada dikamar hotel adalah:
1. Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu
2. Meja rias dengan kaca rias beserta kursi
3. Rak tempat menyimpan barang
4. Laundry bag
5. Sebuah tanda “Don’t Distrub”, dan “Please Make-up Room”.
6. Laundry list.
7. Room service Menu
8. Asbak.
9. Tempat sampah
10. Buku kesan tamu setelah menginap
11. Buku petunjuk telepon (yellow Pages)
Fasilitas pelengkap kamar mandi terdiri dari :
1.Bath Towel sebanyak dua (2) buah
2. Bath Mat
3. Shower Cup
4. Tissue
5. Shampoo
6. Soap
7.Gelas sebanyak dua (2) buah.
Table 3.3
Data tarif hotel MJ pada tahun 2006
Kelas
Tarif
Superior
195.000,-+++
Deluxe
288.000,-+++
Junior suite
384.000.-+++
Suite room
475.000.-+++
Extra bed
90.000,-+++
Sumber data: Hotel MJ Samarinda 20063.4.2 Usaha Penyediaan Makan Dan Minuman
Selain menyediakan jasa penginapan Hotel MJ juga menyediakan makan dan minuman bagi tamu yang menginap ataupun tidak menginap di hotel. Hotel MJ yang mempunyai satu (1) restoran yaitu “SEBATIK” Restaurant. Restoran ini menyediakan menu masakan Indoneisa, masakan cina dan barat. Sebatik restoran juga menyediakan jasa Room Service yang selalu ada selama 24 jam dan tamu bisa memilih menu-menu special yang diinginkan selama tamu menginap di hotel.
3.4.3 Fasilitas Lain Hotel MJ
Hotel Mj selain menyediakan fasilitas kamar dan restoran juga mempunyai beberap fasilitas lain seperti :
a. Same day laundry service, yaitu penyedia jasa pencucian pakaian tamu yang menginap di hotel.
b. Direct-dial SLJJ dan IDD Telephones, yaitu melakukan telepon yang bisa langsung dari kamar, tamu bisa menelpon baik panggilan lokal maupun interlokal.
c. Meeting Room and Business Center, Hotel MJ mempunyai tiga (3) ruang pertemuan yaitu:
1) Derawan Room
2) Sanga-sanga Room
3) Tarakan Room
d. Facsimile Service, tamu bisa malakukan pengiriman fax atau mendapat kiriman fax yang datang dari hotel. Mesin fax sendiri selalu online selama 24 jam
e. Direct Acces Internet, pada lantai dasar Hotel MJ terdapat warnet yang pada pulul 10.00 pagi samapi 11.00 malam. Selain tamu hotel juga bisa menikmati fasilitas hotel ini.
f. TV Chanel local and International, tamu bisa terus mengikuti program televisi, karena di televisi setiap kamar terdapat beberapa channel televisi baik lokal maupun international.
g. Safe Deposit, tamu bisa meyimpan barang-barang berharga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Safe deposit ini terdapat di bagian kantor depan hotel yaitu di Reception.
h. Foreign Exchange Airlines and Travel Agen, airlines dan travel juga terdapat pada bagian lantai dasar hotel
i. Meidi Boutique and salon, butik dan salon ada di lantai dasar hotel yang letaknya bersampingan dengan lobby hotel. Tempatnya yang strategis bisa langsung terlihat oleh tamu.
j. Drug Store, ditempat ini menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh tamu hotel.
3.4.4 Usaha Jasa Pelayanan Jasa Laundry
Dalam memberikan kepuasan terhadap tamu yang menginap hotel MJ memberikan satu jenis pelayanan yaitu pelayanan tehadap laundry salah satu bentuk usaha untuk memberikan kemudahan pada tamu juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi hotel, karena bisa menghasilkan pendapatan secara langsung dari tamu yang menggunakan jasa laundry. Selain itu laundry section juga menangani barang-barang textile milik hotel seperti semua linen baik yang ada di restoran, kantor, dan kamar, serta seragam karyawan.
Menangani linen-linen yang berada didalam kamar merupakan suatu rutinitas laundry di setiap harinya, diperlukan komunikasi yang baik antar departemnet housekeping dan laundry section dalam menangani linen room agar menghasilkan pekerjaan yang baik.


3.5 Struktur Organisasi Housekeeping Departement Hotel MJ
HK. SUPERVISOR
LAUNDRY
HK. OPERATOR/ADMINISTRASI
ROOM BOY
CHIEF LEADER LAUNDRY
CHIEF LEADER HOUSE KEEPING
HOUSE MAN

Sumber data : Hotel MJ Samarinda 2006
3.5 Keadaan Housekeeping Departement
3.5.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Setiap Seksi Yang Ada Di Departement Housekeeping
a. Sepervisor.
Mengerahkan dan mengawasi seluruh bawahan secara langsung serta mengontrol operasional sehari-hari di tata graha, sehingga dapat berjalan lancar.
b. Chief Leader Housekeeping
Mengawasi dan mengontrol pekerjaan para roomboy, sehingga dapat berjalan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan tugas.
c. Chief Leader Laundry
Mengawasi jalanya operasional dan kelancaran kinerja mesin-mesin binatu di seksi binatu.
d. Housekeeping Administrasi
Bertugas membantu para roomboy untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum memulai tugasnya. Dari mulai menyiapkan linen supplies, guest, supplies, cleaning supplies maupun cleaning equipment dalam roomboy trolley, membuat bill dan mengisi form-form yang digunakan oleh roomboy.
e. Roomboy
Bertanggung jawab atas kebersihan dan kelengkapan kamar-kamar tamu.


f. Houseman
Bertanggung jawab atas kebersihan public area keseluruhan yang meliputi kantor manajemen, corridor, lobby, restaurant, public toilet, dan lain-lain yang menjadi tanggung jawabnya.
g. Roomboy
Mengantar cucian tamu, room linen, seragam karayawan maupun cucian dari luar ke laundry, mengirimkan cucian tamu berdasarkan nomor kamar, mengirimkan room linen pada housekeeping
h. Checker
Menerima cucian kotor, kemudian memilah-milah berdasarkan jenis cucian, mencatat ke masing-masing buku, dan menyerahkan ke washer
i. Washer
Menyelasaikan semua cucian, mengeringkan, dan menyerahkan ke seksi presser.
k. Presser
Merapikan dan melicinkan semua cucian bersih.
3.5.2 Jumlah Staff
Jumlah staff atau karyawan di laundry sebanyak 8 (delapan) orang supervisor 1 (satu) orang.
3.5.3 Pembagian Kerja Berdasarkan Shift.
Pembagian kerja yang ada di laundry section adalah:
a. Morning Shift : pukul 07.00-15.00 dan 08.00-16.00
b. Middle : pukul 11.00-19.00.

BAB IV
PEMBAHASAN

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Hotel MJ Samarinda, sama dengan karyawan bedanya hanya pada masa off saja, karyawan tidak selalu hari minggu dan hari-hari besar namun mengikuti scedhule yang telah ditentukan oleh Chef laundry dan off penulis diberikan setiap hari sabtu.
Penulis pelaksanaan praktek kerja lapangan di Hotel MJ, dimulai pada bulan Agustus sampai bulan januari, dua minggu pertama shift pagi yaitu jam 8.00-16.00 dua minggu kedua siang jam 11.00-19.00.
Adapun aktivitas yang menjadi rutinitas disana akan diuraikan dan di jabarkan pada berikut ini:
4.1 Pemeriksaan Stok Barang
Pemeriksaan dilakukan oleh karyawan laundry shift pagi, Untuk mengecek barang yang di gunakan oleh laundry
Adapun jenis supplies sebagai berikut :
1. Perlengkapan - perlengkapan yang dibutuhkan di laundry yaitu :
a. Telepon sebagai alat komunikasi
b. Log Book Laundry
c. Meja untuk meletakan linen bersih
d. Rak untuk cucian tamu dan laundry bag
e. Gantungan untuk cucian tamu (hanger)
f. Bak-bak plastik tempat meletakkan cucian basah
g. Ember plastik tempat meletakkan cucian basah
h. Meja tulis
i. Lemari obat–obat pembersih
j. Polymark tape (pita untuk tanda pada cucian tamu)
k. Cellulose tape (plester plastik)
l. Laundry bag (tas tempat laundry)
m. Plastik bag (plastik untuk pembungkus cucian)
2. Formulir - formulir yang digunakan oleh laundry
a. laundry voucher : Lembar tagihan untuk tamu yang menggunakan jasa laundry bill ini terdiri dari tiga lembar yaitu untuk front office, accounting, laundry.
b. Order Taker Book : Mencatat berapa jumlah cucian yang telah masuk kedalam laundry
c. Book Linen : Mencatat jumlah linen kotor yang masuk kedalam laundry
d. List price : Berfungsi keterangan harga laundry.
e. Summary report : Mengetahui jumlah tamu yang telah menggunakan jasa laundry.
f. Linen inventory : Digunakan untuk mencatat hasil perhitungan, pengecekan, linen–linen di laundry
g. Purchase request : Formulir yang digunakan untuk pengajuan barang –barang yang diperlukan di laundry
h. Repair and maintenance : Formulir yang digunakan untuk melaporkan mesin yang rusak pada laundry
3. Macam-macam Chemical di Laundry Hotel MJ
a) Hardness
b) Oxy bleach
c) Octive chlor
d) Realless
e) Softener
4. Macam-macam peralatan di Laundry Hotel MJ:
a) Mesin cuci (Washing machine )
b) Mesin pengering (Dry tumbler )
c) Setrika tangan (hand pressing )
4.2 Penyerahaan Linen Kotor
Pada tugas ini dilakukan oleh seksi valet untuk menyerahkan semua linen kotor dan guest laundry dari masing-masing lantai yang ada di Hotel ke Departement Laundry pada seksi washer.
4.3 Pencatatan Linen Kotor
Selanjutnya setelah Linen Kotor diserahkan oleh seksi valet kemudian Linen-linen tersebut dicatat dalam buku Linen Laundry hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah Linen yang di serahkan seperti Pillow Case, Bath Towel, Bath Mate, Sheet Twin dan Double sehingga tidak terjadi kekeliruan saat penghitungan akhir dari Depertamen Laundry dari House Keeping.

4.4 Proses Pencucian Linen
Dari tahap pencatatan Linen Kotor berlanjut ke proses pencucian, banyak tidaknya linen yang dicuci berpatokan pada jumlah kamar yang terisi atau kamar yang check-out jika kamar Hotel sedang mengalami masa high session maka penggantian linen tidak dilakukan seperti masa low session, hal sangat berpengaruh terhadap laundry dengan sedikitnya penggantian jumlah sheet pada kamar maka pencucian sheet juga sedikit.
Masih berkaitan pada penanganan linen berikut ini akan disajikan data teknik pencucian linen dari ukuran sabun, timer, suhu, ukuran air, dan capacity linen.
Table 4.6
Teknik Pencucian Linen Hotel MJ
Jenis Linen
Capacity Linen
Suhu
Timer
Water Level
Chemical
Pillow Case
30 Lembar
70oC
15 menit
5 Liter
a. 1 Sendok Hardnes
b. 1 Sendok Oxy Bleach
c. 1 Sendok Active
d. 1 Sendok Realess
Bath Mate
13 Lembar
70oC
15 menit
5 Liter
Bath Towel
11 Lembar
70oC
15 menit
5 Liter
Sheet Double
6 Lembar
70oC
15 menit
5 Liter
Twin
7 Lembar
70oC
15 menit
5 Liter
Sumber data: Hotel MJ Samarinda 2006
Adapun dalam mencuci linen laundry menggunakan dua (2) jenis mesin yaitu mesin ukuran kecil (lux) digunakan untuk menuci semua linen dan untuk mesin ukuran besar digunakan khusus mencuci sheet saja.
Kemudian setelah proses pembersihan selesai dilanjutkan ke proses pembilasan atau pembersihan dari sisa-sisa sabun pada tahap ini pembilasan dilakukan didalam mesin cuci namun hanya formula air saja yang perlu diganti dan pembilasan dilakukan sebanyak dua kali
Apabila tahap pembilasan selesai maka hal yang dilakukan berikutnya adalah pemberian pengharum dan pelembut pada cucian khususnya pada handuk-handuk agar serabut-serabut yang terdapat pada handuk tetap terjaga.
Setelah itu dilanjutkan pada proses pemerasan yaitu membuang air-air yang terserap pada linen, linen tetap berada di dalam mesin cuci dan pemerasan tetap dilakukan di dalam mesin cuci.
4.5 Proses Pengeringan
Cucian yang sudah diperas kemudian dipilah-pilah khusus untuk linen jenis pillow case, bath mate, bath towel dan hand towel dikeringkan didalam mesin pengering atau dry tumbler dan untuk sheet dikeringkan dengan cara dijemur atau dianginkan seperti biasa karena mengingat ukuran sheet yang besar dan sheet yang dikeringkan tidak hanya satu sehingga kapasitas mesin yang tidak cukup untuk menampung dalam pengeringan linen.

Untuk keterangan capacity linen, timer dan jenis linen dapat dilihat pada table berikut ini:
Table 4.7
Capacity Linen
Jenis Linen
Capacity
Timer
Pillow Case
13
25 menit
Bath Mate
14
45 menit
Bath Towel
13
45 menit
Sumber data: Hotel MJ Samarinda 2006
4.6 Pressing
Proses terakhir adalah penyetrikaan pada sheet dan pillow case yang sudah kering, karena penyetrikaan dilakukan menggunakan hand pressing atau setrika tangan maka perlunya mengetahui teknik dalam melipat linen agar proses penyetrikaan dapat dilakukan dengan cepat.
a. Pada linen twin teknik melipatnya dengan cara memanjang lipat dua, dilipat lagi jadi dua dilipat lagi sampai dua kali.
b. Bath towel tidak disetrika hanya dilipat memanjang dan dilipat sampai tiga kali lipat dan logo hotel pada handuk diperlihatkan.
c. Pillow case dlipat dengan cara memanjang sekali dan dilipat lagi menjadi segi empat.
d. Tenik melipat double dilipat jadi dua dilipat lagi menjadi dua dan dilipat lagi menjadi tiga.

4.7 Pengambilan linen
Setelah semua linen di pressing kemudian linen ditaruh pada keranjang linen setiap linen yang ditaruh pada keranjang dihitung jumlahnya begitupun pada saat houseman mengambil linen-linen tersebut dihitung kembali dan setiap pengambilan linen harus dicatat dari jumlah linen yang diturunkan houseman siapa yang mengambil, pada shift keberapa, dan tandatangan pada book clean linen. sehingga pada saat perhitungan dari jumlah linen yang dicuci dan linen bersih tidak ada kekeliruan terlebih saat penghitungan dari housekeeping dan laundry section hal ini sangat penting karena pada akhir bulan jumlah linen-linen yang digunakan pada setiap perhari akan dihitung sehingga apabila ada linen yang hilang akan segera diketahui.
4.8 Penyimpanan linen
Setelah houseman membawa linen dari laundry maka linen-linen tersebut kemudian dibawa ke housekeeping departement, linen yang dibawa sebelum disimpan di lemari linen, administrasi housekeeping mencatat jumlah linen yang diambil kedalam form inventory linen setelah itu disimpan ke dalam lemari linen.
4.9 Persiapan Sebelum Melakukan Operasional Kerja
Petugas laundry section harus berada diruangannya sebelum operasional kerja dimulai untuk melakukan persiapan sebelum melaksanakn pekerjaan, yaitu:1. Membersihkan ruangan/areal laundry.
2. Meletakkan linen-linen yang bersih dan telah dilicinkan dan dilipat rapi oleh petugas yang bekerja pada shift sebelumnya ke dalam keranjang, dan yang akan diambil oleh houseman.
3. Memanaskan hand-iron kurang lebih 15 menit sebelum digunakan.
4. Memeriksa air untuk memastikan air bisa mengalir sehingga tidak menggangu kelancaran pekerjaan.
4.10 Kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang penulis lakukan selama melaksanakan praktek kerja lapangan.
1. Pengenalan karyawan dan alat-alat yang ada digunakan laundry section.
2. Membersihkan lingkungan area laundry seperti menyapu, membersihkan meja, di dalam laundry karyawan tidak menggunakan sepatu selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan juga cucian yang dicuci tidak terganggu.
3. Mencatat linen-linen yang kotor, memilah-milah dan mencatat kedalam buku linen laundry.
4. Memisahkan guest laundry, memberi kode, dan mencatat pada order taker book.
5. Mencuci linen, towel dan guest laundry, untuk linen, towel pada saat dicuci tidak dicampur.
6. Mengeluarkan cucian dan memasukkan ke dalam dry tumbler, sheet tidak di keringkan di dalam dry tumbler karena kapasitas yang tidak memadai, jadi untuk pengeringannya sheet tersebut di jemur seperti biasa.
7. Melicinkan sheet twin dan double, pillow case dengan setrika uap, menaruhnya ke dalam keranjang dengan rapi.
8. Melipat bath towel, bath mate, bed cover yang sudah kering dan disusun didalam keranjang dengan rapi.
9. Memisahkan guest laundry menurut keterangan order taker book.
10. Menyetrika guest laundry, mengelompokkan guest laundry.
11. Membuat bill guest laundry, summary report.
12. Menghitung jumlah keseluruhan linen yang dicuci pada hari itu dan dicatat kedalam form summary linen report.
13. Mengantarkan guest laundry ke kamar atau untuk mengantarkan linen ke house keeping dilakukan oleh shift berikutnya.
14. Membuat store room requestion untuk barang-barang keperluan laundry misalnya chemical, dan perlengkapan guest laundry.
4.11 Perbedaan Standar Kerja Penanganan Room Linen Hotel MJ Dengan Standar yang Bersifat Fleksibel
Standar adalah suatu hasil yang direncanakan standar menetapkan apa dan bagaimana produk secara keseluruhan, yaitu produk yang seharusnya ditawarakan kepada tamu. Dalam sebuah hotel terdapat beberapa jenis standar sebagai berikut:

- Peraturan dan ketentuan bagi para pelaksana yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan admnistrasi para pelaksana, disiplin dan sebagainya.
- Standar fasilitas, yaitu standar fasilitas terdiri dari ukuran dan jenis fasilitas phisik hal ini harus ditetapkan sejak awal hotel yang bersangkutan dibuka. Temasuk standar fasilitas kamar, perkantoran dan peralatan-peralatan.
- Standar makanan dan minuman. Standar-standar ini dipakai untuk menetapkan ukuran porsi makanan dan minuman yang ada di menu.
- Standar pelayanan, standar pelayanan ini merupakan tingkat pelayanan yang diberikan kepada tamu.
Beberapa standar diatas adalah standar mengenai fasilitas yang harus dimilki hotel namun setiap hotel memiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak management hotel yang bersangkutan, kebijakan-kebijakan inilah yang membedakan antar hotel satu dengan hotel yang lain. Begitupun dengan Hotel MJ ada beberapa standar yang belum dimiliki oleh Hotel MJ yaitu:
1. Kurangnya/tidak adanya klasifikasi seksi-seksi pada hotel MJ seperti:
a) Seksi cheker linen yang bertugas membantu washer dalam menanagani linen.
b) Seksi yang khusus mengantar linen kotor dan linen bersih ke housekeeping departement.
c) Seksi presser guest laundry.
2. Hotel MJ tidak membuat ketetapan pencucian seragam karyawan.
3. Tidak adanya kebijakan mengenai prosedur pekerjaan yang jelas seperti pembagian tugas pengontrolan linen disetiap floor station karena Hotel MJ tidak memiliki floor station jadi hanya berpusat pada roomboy yang bertugas pada saat itu.
4. Fasilitas linen kamar di hotel Mj masih kurang seperti tidak adanya hand towel, face towel, dan sebagainya.
5. Tidak adanya mesin roll-ironer yang membantu karyawan laundry agar penanganan cepat selesai.
6. Hotel MJ tidak mempunyai khusus linen room, par stock pengganti persediaan linen, par stock cadangan persediaan linen, ruangan penyimpanan linen yang dimiliki oleh hotel MJ ada pada laundry section, housekeeping office.
Dari beberapa penjabaran mengenai keterbatasan yang dimilki oleh hotel MJ dapat disimpulkan bahwa fasilitas operasional working Hotel MJ masih dibawah standar dari standar yang diterapkan oleh banyak hotel selama ini, namun kekurangan ini tidak membuat para karyawan menjadi malas dalam melakukan pekerjaan, selama ini karyawan tetap melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh hotel.


4.12 Perawatan linen
Di Indonesia belum ada penetapan standard quality yang khusus dan boleh digunakan di hotel-hotel maupun restoran, maka persyaratan linen yang akan diambil sebagai pedoman, adalah ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh “The American Hotel and Motel Association”. Persyaratan yang telah dibuat oleh association ini juga telah menjadi pedoman pembuatan dan pembelian oeh produsen linen umtuk hotel-hotel dan para pengusaha hotel-hotel benua Amerika dan Timur jauh dan kini telah memasuki Asia Tenggara, dimana hotel sedang bertumbuh dengan pesatnya dan salah satu yang menjadi masalah utama adalah quality linen yang digunakan dengan memperhitungkan daya tahan penggunaannya performance Quality ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Type anyamannya.
- Beratnya type bahan dan cara pemrosesannya.
Persoalan tersebut sangat sepele bagi produsen linen, akan tetapi dilihat dari sudut pandang kekuatan dari segi pemakaian serta perawatan menjadi salah satu hal yang penting disamping dampak akibat bila dicuci, dilihat dari segi keadaan susutnya dan kekumalannya.
Sebagai contoh dari persyaratan dalam penentuan bahan tersebut diatas, dapat dilihat seperti yang diuraikan dibawah ini:1. Bath mate
Persyaratan ini diperuntukan untuk bath mate yang terbuat dari benang alam atau benang buatan manusia.
a. Daya tahan sobek: untuk benang melitang dan malang, dalam keadaan kering dan basah harus 35 lbs. keharusan ini ditinjau dari segi umur pemakaian serta sifat bahan misal kalau katun akan bertambah kuat dalam keadaan basah sebaliknya rayon akan semakin lemah.
b. Daya tahan cuci: bath mate yang tidak berwarna harus dapat diperlakukan seperti yang berwarna putih, yaitu 160o f dengan kaporit, bath mate yang terbuat dari benang syntetic harus dapat dicuci dengan formula standard dengan 105o f tanpa bleach.
2. Bath towel dan hand towel single atau double:
Handuk-handuk berfungsi untuk menghisap air atau kelembaban, dan dengan sendirinya konstruksi dari pada benangnya adalah lemah dan dapat menghisap anyamanya pun merupakan perbedaan benang malangnya baik diatas maupun dibawah proses pencuciannya harus disamakan dengan formula pencucian handuk putih.
Pada umumnya hotel-hotel masih menggunakan sheet dan pillow case yang berwarna putih yang tebuka lebar daya tahan warna untuk semua standard sheet 160o f dengan kaporit untuk putih dalm 20 jam tahan terhadap cahaya melalui fadeometer test. Para ahli perhotelan (laundry) bekerja sama dengan pertextilan telah didapat suatu kesimpulan bahwa umur linen-linen yang digunakan dan dicuci, karena pada waktu dua keadaan itulah kekuatan linen-linen menjalani bebannya sehingga daya tarik, daya bengkok atau melengkung, daya kembalinya pada keadaan semula, semuanya menjalani percobaan sekaligus. Maka sebagai pedoman dapat dilihat statistic umur dari linen-linen menurut data dibawah ini:
~ sheet : 250 kali pakai dan dicuci.
~ pillow case : 150 kali dipakai dan dicuci .
~bath towel : 150 kali dipakai dan dicuci.
~ bath mate : 25 kali dipakai dan dicuci.
~ hand/ hand towels : 150 kali dipakai dan dicuci
Untuk bedspread, blanket, curtain tidak dibuat data statistiknya karena pencuciannya tidak reguler hanya kadang-kadang, bedspread biasanya tiga hari atau satu kali seminggu, blanket biasanya satu atau tiga bulan sekali bahkan ada yang enam bulan sekali.
4.13 Kotoran dan Noda
a. Kotoran
Daya lekat dari berbagai jenis kotoran pada bahan/kain, ada yang melekat dan menempel secara kimia dan ada yang secara fisik. Jenis kotoran yang memiliki ikatan secara fisik biasanya lebih banyak daripada ikatan kimia terhadap kain/bahan cucian untuk menghilangkannya akan lebih banyak digunakan gaya mekanis atau mesin tanpa menggunakan bahan-bahan kimia.
Jenis-jenis kotoran yang dimaksudkan adalah:
a. Kotoran yang larut dalam air:
- garam
- gula
- sari buah
- kotoran yang mudah dihilangkan dengan bantuan tenaga mekanis
- debu
- sebuk gergaji
b. Kotoran yang lepas dengan sabun:
Digunakan sabun yang mengandung alkali disertai uap panas air atau temperatur yang cukup tinggi didalam proses pemakaiannya:
- lemak hewan
- tanah berlemak
c. Kotoran yang dapat lepas dengan proses penyatuan atau pencampuran atas bahan kimia detergent yang memilki kekuatan tegangan permukaan,dengan noda/kotoran yang melekat pada bahan (emulsi) atau pencampuaran dua jenis zat yang tidak dapat menyatu), untuk memebersihkan minyak bumi dan oli
Menurut Richard sihite, S. sos denagn mengetahui berbagai jenis noda dan kotoran pada kain akan memudahkan proses pencucian yang digunakan dengan pemilihan formula yang tepat.
a. Water Soluble Soil- kotoran yang larut dalam air seperti muntah dan sebagainya dihilangkan dengan semburan air dingin atau air hangat, masing-masing diperlukan, tergantung tingkat kotorannya. Sisa kotoran akan hilang pada saat dilakukan proses pencucian dengan aksi alkali, detergent, atau bleach.
b. Alkali Soluble Oil – seperti kotoran makan, kotoran berminyak dan keringat. Dapat dihilangkan dengan proses pencucian air hangat dengan alkali. Kotoran-kotoran ini memerlukan aksi alkali, detergent dan juga air panas baru.
c. Solvent Soluble Soil – kotoran yang berupa minyak hanya akan hilang dengan alkali, detergent dan untuk mendapatkan hasil yang baik dapat menggunakan tambahan solvent
Ikhtisar – kotoran baik kering, basah atau kotoran alami dari bahan itu sendiri. Lambatnya kotoran itu dihilangkan akan menimbulkan problem pada kain itu sendiri.
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Sesuai dengan penempatan prektek kerja lapangan yang penulis ambil yaitu laundry section dihotel MJ. Hasil dari praktek kerja lapangan dan berdasarkan pengamatan dan mempelajarinya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:
1. Aktivitas penanganan room linen adalah segala sesuatu rutinitas yang berhubungan dengan penyiapan alat-alat, bahan chemical, dan perlengkapan-perlengkapan yang menunjang aktivitas laundry.
2. Mekanisme kerja karyawan laundry sangat berpengaruh terhadap hasil daripada linen-linen yang dicuci dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu saling kerja sama antar department dalam megemban tanggung jawab akan memberi hasil yang positif.
3. Sebelum melakukan operasional kerja petugas Laundry Section harus melakukan persiapan-persiapan seperti membersihkan ruangan memanaskan Hand-pressing dan juga membpersiapkan kebutuhan-kebituhan lain agar operasional kerja berjalan dengan lancar.
5.2 Saran-saran
1. Penambahan pada bahan chemical pada laundry bisa membuat hasil cucian lebih optimal.
2. Peningkatan fasilitas dan perlengkapan sangat membantu pekerjaan laundry.
3. Klasifikasi yang jelas terhadap seksi-seksi karyawan meningkatkan ke professionalan dalam melakukan pekerjaan.
4. Diharapkan dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Dalam penggunaan Laundry Chemical dan peralatan sebaiknya petugasl Laundry lebih berhati-hati agar tidak terjadi kecelkaan kerja sehingga tidak merugikan karyawan itu sendiri dan juga tidak mengganggu kelancaran operasional kerj.
http://www.google.co.id